Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert: 22. oktober 2021

Neste oppdatering: 17. februar 2022

Utførte FoU-årsverk. Foreløpige tall
Utførte FoU-årsverk. Foreløpige tall
2020
23 140

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene. Tall for 2020 er foreløpige
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene. Tall for 2020 er foreløpige
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201820192020201820192020201820192020
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt32 748,235 408,136 965,37 619,67 710,48 148,020 97922 17823 140
10-19 sysselsatte4 041,04 022,44 596,9481,0727,3633,42 7652 9163 243
20-49 sysselsatte5 634,15 816,36 070,5906,8906,51 219,74 0994 1234 318
50-99 sysselsatte4 049,74 612,85 069,9680,7708,2784,12 9693 1553 605
100-199 sysselsatte4 128,24 495,64 713,3797,4722,81 043,32 7663 2363 274
200-499 sysselsatte4 335,64 785,45 549,11 379,31 373,61 342,72 7812 9203 500
500 sysselsatte og over10 559,511 675,610 965,63 374,43 272,03 124,85 5995 8285 200
C Industri10 843,711 454,611 719,71 920,21 939,22 226,27 3267 4237 309
10-19 sysselsatte770,7685,6749,976,268,767,6554508526
20-49 sysselsatte1 147,41 270,91 235,7122,0131,6172,8915938894
50-99 sysselsatte988,91 039,71 106,3118,178,0100,0761720790
100-199 sysselsatte2 008,31 867,91 821,1339,5395,5560,91 4651 3981 354
200-499 sysselsatte1 628,41 975,52 239,4517,2465,6405,61 2281 4121 548
500 sysselsatte og over4 300,04 614,94 567,3747,2799,7919,22 4042 4472 197
G-N Tjenesteyting17 831,219 679,121 369,32 998,22 907,93 276,711 89912 81813 950
10-19 sysselsatte2 824,83 042,23 694,0387,7596,1529,12 1062 2572 649
20-49 sysselsatte4 055,24 091,24 363,0707,9679,0959,82 9512 9593 161
50-99 sysselsatte2 425,72 920,73 332,8406,3521,0579,51 8542 0662 478
100-199 sysselsatte1 733,62 203,62 349,3335,6244,2340,61 1041 5871 637
200-499 sysselsatte2 487,82 600,43 040,1473,9475,7461,61 4691 4171 848
500 sysselsatte og over4 304,24 821,14 590,1686,9391,9406,22 4162 5342 177
A, B, D-F Andre næringer4 073,34 274,43 876,32 701,22 863,42 645,11 7551 9371 881
10-19 sysselsatte445,5294,6152,917,162,536,810515168
20-49 sysselsatte431,6454,1471,876,995,987,1234227262
50-99 sysselsatte635,1652,5630,8156,3109,3104,6354369337
100-199 sysselsatte386,2424,1542,9122,383,1141,8198251283
200-499 sysselsatte219,5209,5269,6388,2432,3475,58492103
500 sysselsatte og over1 955,42 239,61 808,11 940,32 080,41 799,4779847826
Standardtegn i tabeller
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Millioner kroner. Foreløpige tall
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Millioner kroner. Foreløpige tall
2020
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Alle næringer36 965,334 543,523 741,74 175,46 626,42 421,8
10-19 sysselsatte4 596,94 313,62 869,2607,6836,8283,3
20-49 sysselsatte6 070,55 747,24 079,7696,6970,9323,3
50-99 sysselsatte5 069,94 791,53 535,7427,6828,3278,3
100-199 sysselsatte4 713,34 440,13 365,0339,8735,3273,3
200-499 sysselsatte5 549,15 262,13 756,0758,3747,7287,0
500 sysselsatte og over10 965,69 989,06 136,01 345,52 507,5976,6
C Industri11 719,710 390,97 214,6598,02 578,31 328,8
10-19 sysselsatte749,9660,1464,259,2136,789,9
20-49 sysselsatte1 235,71 143,5803,781,2258,692,2
50-99 sysselsatte1 106,31 001,8758,750,4192,7104,4
100-199 sysselsatte1 821,11 710,51 306,655,3348,5110,7
200-499 sysselsatte2 239,42 079,61 507,9217,9353,8159,8
500 sysselsatte og over4 567,33 795,52 373,3134,01 288,1771,9
G-N Tjenesteyting21 369,320 579,414 402,63 304,32 872,4789,9
10-19 sysselsatte3 694,03 525,82 344,4536,0645,5168,2
20-49 sysselsatte4 363,04 197,73 033,5563,4600,8165,3
50-99 sysselsatte3 332,83 210,32 423,7311,8474,8122,5
100-199 sysselsatte2 349,32 206,11 767,2267,9171,0143,2
200-499 sysselsatte3 040,12 937,92 115,5473,8348,5102,3
500 sysselsatte og over4 590,14 501,62 718,41 151,4631,888,4
A-B_D-F Andre næringer3 876,33 573,22 124,5273,11 175,7303,1
10-19 sysselsatte152,9127,860,612,554,725,2
20-49 sysselsatte471,8406,0242,551,9111,665,9
50-99 sysselsatte630,8579,4353,265,4160,851,4
100-199 sysselsatte542,9523,6291,216,6215,719,4
200-499 sysselsatte269,6244,6132,666,645,425,0
500 sysselsatte og over1 808,11 691,91 044,360,1587,5116,3
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan likevel være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene

FoU-personale

omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk

er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)

er FoU utført av foretaket med eget personell eller innleid personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)

omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte

Forskning og utvikling i næringslivet

17. februar 2022

421 Seksjon for næringslivets utvikling

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

Rapportering til OECD og Eurostat

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for publisering av nasjonale totaltall for FoU.

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser. Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

FoU-undersøkelsen dekker næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

  • Industri (C10-C33)
  • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
  • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 og 2019.

FoU-undersøkelsen inkluderer ikke forskningsinstitutter i næringen "Forskning og utviklingsarbeid" (M72). Disse dekkes i stedet av FoU-statistikk for instituttsektoren (https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/instituttsektoren).

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt.

Utvalget er på om lag 5-6000 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 og 2019 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet.

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2015. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Se tabell 09170 i statistikkbanken, variabelen "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)". Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

Ikke relevant

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy, rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering. Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

Kontakt