SkatteFUNN størst på finansiering av næringslivets FoU i fjor

Publisert:

6 247 foretak var involvert i prosjekter med finansiering fra SkatteFUNN i 2018 til en samlet verdi av 5,6 milliarder kroner. Samtidig har realveksten i SkatteFUNN-finansieringen, som har vært sterk siden 2013, stanset opp.

Realveksten i den offentlige finansieringen av næringslivets FoU og innovasjon har vært sterk i de siste årene. Dette gjelder særlig finansieringen via SkatteFUNN men også finansieringen via Norges forskningsråd (NFR), Innovasjon Norge (IN) og Enova. Dette viser tall fra statistikken Næringspolitiske virkemidler.

Figur 1 viser utviklingen i faste priser for de virkemiddelaktørene som gir tilskudd til FoU og innovasjon i næringslivet gjennom siste fem år.

Figur 1. Kontantbevilgninger til FoU og innovasjon i næringslivet etter virkemiddelaktør. Faste 2017-priser

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enova 1264 2975 2209 1566 1561 1357
EU-programmer 223 214 292 379 535 893
FHF 16 9 21 25 93 43
Fylkeskommunene 136 120 120 111 124 137
Innovasjon Norge 1231 1267 1500 1518 1598 1438
Norges forskningsråd 1213 1276 1371 1564 1597 1546
Norsk Romsenter 0 29 17 18 9 14
Regionale forskningsfond 83 101 118 162 237 94
Siva 0 0 0 0 0 19
SkatteFUNN 2374 2925 3751 4786 5483 5449

Mangfoldig støtte til FoU og innovasjon i næringslivet

De viktigste offentlige virkemidlene som gir tilskudd til FoU og innovasjon er SkatteFUNN, Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsprogrammer og NFRs programmer for næringslivet. I tillegg finnes etableringstilskudd og lån fra IN, tilførsel av kapital via offentlige såkornfond, Siva, Investinor og Argentum, lån og garantier via GIEK og Eksportkreditt og regional støtte til entreprenører i regi av omstillingsprogrammer. Det gis også støtte til nettverksutvikling via klynge- og bedriftsnettverkprogrammer fra IN og via næringshager og inkubatorer fra Siva. Både IN og fylkeskommunene driver også med profilering av både forskjellige næringer og produktområder.

Firedobling i EUs finansiering av næringslivets FoU på fem år

Mens SkatteFUNN, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova forblir største medspillere til næringslivets FoU, var det tilskuddet via EUs forskningsprogrammer som har økt mest i de siste fem årene. Støttebeløpene som norske foretak får via EUs forskningsprogrammer FP7 og Horison2020 har økt (i faste 2017-priser) fra 223 millioner i 2013 til 893 millioner i 2018.

Ser man på alle typer finansiering til alle typer mottakere, som i tillegg til norske foretak inkluderer UoH-sektor, instituttsektor, helseforetak, utenlandske samarbeidspartnere og kommunene og fylkeskommunene, er det finansieringen via Siva, SkatteFUNN, Investinor og EUs forskningsprogrammer som har økt mest fra 2013 til 2018. På den andre siden av skalaen finner vi Eksportkreditt og GIEK. Finansieringen via disse ordningene er redusert med omtrent 90 prosent for Eksportkreditt og 40 prosent for GIEK i tilsvarende periode.

Figur 2. Prosentvis endring i totalstøtte over siste fem år etter virkemiddelaktør. Alle typer mottakere

Endring i prosent
Eksportkreditt -89
GIEK -39
Fylkeskommunene -30
Regionale forskningsfond -6
Norsk Romsenter
Såkornfond
FHF 3
Argentum 3
Enova 9
Innovasjon Norge 18
Norges forskningsråd 32
EU-programmer 91
Investinor 103
SkatteFUNN 128
Siva 198

Svak nedgang i finansieringen fra 2017

Ser vi nærmere på utviklingen fra 2017 til 2018 merker vi at selv om antall mottakere av støtte har økt, har realveksten i finansieringen stanset opp for de fleste virkemiddelaktørene.

Dette førte til en svak nedgang på 2,2 prosent i finansieringen og utgjør et beløp på 246 millioner kroner (i faste 2017-priser).

Dette er en ny statistikk om næringspolitiske virkemidler

Statistikken bygger på en database som gir oversikt over bevilgninger til næringslivet fra forskjellige virkemiddelaktører som opptrer på vegne av offentlige myndigheter og som forvalter næringspolitiske virkemidler. Den omfatter virkemidler som forvaltes av Innovasjon Norge, SkatteFUNN, Norges forskningsråd, EUs rammeprogrammer for forskning (per i dag FP7 og H2020), Siva, Enova, fylkeskommunene, regionale forskingsfond, såkornfond, Argentum, Investinor, GIEK, Eksportkreditt, Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) og Norsk romsenter.

Kontakt