Notater 2015/10

En gjennomgang av utvalgte deler av litteraturen de senere år

Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd

Dette notatet fokuserer på betydningen av bredbånd for ulike økonomiske utfall både på makro- og mikronivå

Dette notatet fokuserer på betydningen av bredbånd for ulike økonomiske utfall både på makro- og mikronivå, og i motsetning til Rybalka og Skjerpen (2009) begrenser vi oss ikke her til kun å se på næringslivet. Vi begrenser oss likevel til studier som gjelder utviklede land og som er publisert i årene 2007-2014. Gjennomgående viser studiene at utbredelsen av bredbåndsinfrastruktur har hatt en positiv effekt på økonomisk vekst og produktivitet (spesielt når en kritisk masse av infrastruktur er på plass), samt på arbeidsmarkedsrelaterte forhold som jobbsøking og yrkesdeltakelse. Bredbåndsutbygging i geografiske områder der det står dårlig til økonomisk eller i grisgrendte strøk viser seg å ha utjevnende effekter sammenliknet med områder med veletablert bredbåndsinfrastruktur. Hvis det foreligger en markedssvikt, er dette et argument for offentlig inngripen ved brukt av subsidier og reguleringer fra den offentliges side. Likevel påpeker noen studier at det er ikke alltid samfunnsøkonomisk lønnsomt å subsidiere bredbåndsinvesteringer i grisgrendte strøk. Selv om noen studier finner positive effekter ved å bruke høyhastighetsbredbånd, påstår andre at subsidiene til raske bredbånd har vært for store og samfunnsmessig ulønnsomme. Derfor bør slike subsidier vurderes grundig i hvert enkelt tilfelle. Studiene viser også at mobilt bredbånd er et viktig alternativ til fast bredbånd.

Om publikasjonen

Tittel

Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd. En gjennomgang av utvalgte deler av litteraturen de senere år

Ansvarlige

Marina Rybalka, Terje Skjerpen

Serie og -nummer

Notater 2015/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9085-5

Antall sider

20

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt