Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem år

Publisert:

Realveksten i den offentlige finansieringen av næringslivets forskning og utvikling (FoU) og innovasjon har vært sterk i de siste årene. Mellom 2012 og 2017 økte den offentlige støtten fra 5,4 til 10,8 milliarder kroner i faste priser.

Dette gjelder særlig finansieringen via SkatteFUNN, men også finansieringen via Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, EUs forskningsprogrammer og Enova, som har vært i jevnlig vekst siden 2012. Dette viser tall fra den nye statistikken Næringspolitiske virkemidler.

Dette er en ny statistik

Statistikken bygger på en database som gir oversikt over bevilgninger til næringslivet fra forskjellige virkemiddelaktører som opptrer på vegne av offentlige myndigheter og som forvalter næringspolitiske virkemidler. Den omfatter virkemidler som forvaltes av Innovasjon Norge (IN), SkatteFUNN, Norges forskningsråd (NFR), EUs rammeprogrammer for forskning (per i dag FP7 og H2020), Siva, Enova, fylkeskommunene, regionale forskingsfond, såkornfond, Argentum, Investinor, GIEK, Eksportkreditt, Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) og Norsk romsenter.

Figur 1 viser utviklingen i faste priser for de virkemiddelaktørene som gir tilskudd til FoU og innovasjon i næringslivet.

Figur 1. Kontantbevilgninger til FoU og innovasjon i næringslivet etter virkemiddelaktør. Faste 2017-priser

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enova 1243 1235 2964 2169 1524 1595
EU-programmer 252 250 95 147 306 509
FHF 14 16 13 25 36 101
Fylkeskommunene 155 142 119 116 108 121
Innovasjon Norge 1102 1213 1236 1459 1503 1569
Norges forskningsråd 1061 1206 1268 1423 1656 1651
Norsk Romsenter 0 0 29 17 18 9
Regionale forskningsfond 9 17 18 9 8 0
Siva 0 0 0 0 0 11
SkatteFUNN 1595 1867 2253 2235 3985 5260

FoU-investeringer følger etter – men saktere

Etter finanskrisen i 2008–2009 falt næringslivets FoU-investeringer, men siden 2012 har de igjen økt jevnt. Ifølge FoU-statistikken økte næringslivets kostnader til egenutført FoU fra 21,2 milliarder i 2012 til 32,0 milliarder kroner i 2017.

Dette representerte en gjennomsnittlig, årlig nominell vekst på om lag 9 prosent og en årlig realvekst på 6,4 prosent. Samtidig økte den offentlige finansieringen i høyere tempo enn FoU-investeringene, slik at andelen av den offentlige finansieringen har økt fra et nivå på 7,3 prosent av totale FoU-utgifter i 2012 til i underkant av 11 prosent i 2017.

Figur 2 viser utviklingen i samlet tilskudd til FoU i næringslivet sammenlignet med veksten i næringslivets FoU-utgifter.

Figur 2. FoU-støtte og FoU-utgifter i næringslivet i faste priser, indeks 2012=1

FoU-utgifter Tilskudd i alt
2012 1.00 1.00
2013 1.03 1.09
2014 1.11 1.47
2015 1.21 1.40
2016 1.25 1.68
2017 1.36 1.99

Kilder til støtte

De viktigste offentlige ordningene for tilskudd til FoU og innovasjon er SkatteFUNN, Innovasjon Norges (IN) landsdekkende innovasjonsprogrammer og Norges forskningsråds programmer for næringslivet.

I tillegg finnes etableringstilskudd og lån fra IN, tilførsel av kapital via offentlige såkornfond, Siva, Investinor og Argentum, lån og garantier via GIEK og Eksportkreditt og regional støtte til entreprenører i regi av omstillingsprogrammer. Det gis også støtte til nettverksutvikling via klynge- og bedriftsnettverkprogrammer fra IN og via næringshager og inkubatorer fra Siva. Både IN og fylkeskommunene driver også med profilering av forskjellige næringer og produktområder.

Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakt