Banner med bilde og tittel

Fakta om

Svalbard

Skrå bakgrunn med infografikk

Antall årsverk i utvalgte næringer på Svalbard

Kilde

Næringer på Svalbard, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Denne siden gir en bred framstilling av samfunn, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til Statistisk sentralbyrås egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde.

Befolkning

Bilde av bosetting på Svalbard
Bosatte på Svalbard
¹ Fra og med 2009 ble bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund som ikke var bosatt på fastlandet med i innbyggertallet
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner

Natur og miljø

Bilde av fjellparti med snø
Areal Svalbard
Svalbards areal av kongeriket Norge
Andel av Svalbards areal som er vernet
Nasjonalparker,Naturreservat
Geotopverneområder¹

¹Geotop er et område med karakteristiske bergarter, geologiske lag eller fossiler.

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Det blir varmere

Svalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv ble åpnet i 2008, som et norsk bidrag til et verdensomspennende samarbeid for å sikre verdens viktige plantegenetiske ressurser for mat og landbruksproduksjon. Genbanker over hele verden deponerer back-up kopier av sine samlinger i frøhvelvet og frøene sikres ved at de ligger dypt inne i Svalbards fjell. Frøene lever lenge ved at de bevares nedfrosset.

Næringsliv og sysselsetting

Gruvedriften

Historisk bilde av gruvedrift på svalbard

Omsetning og offentlige tilskudd


¹ Konfidensielle tall for undervisning i 2010-2014

Turisme og forskning øker

¹ Turisme og kultur inkluderer næringene Overnattings- og serveringsvirksomhet, Forretningsmessig tjenesteyting og Kultur, underholdning og fritid. ² Forskning og undervisning inkluderer næringene Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting og Undervisning

Inntekt

Noe av inntekstforskjellen mellom hele landet og Svalbard skyldes at sysselsettingsprosenten er høyere på Svalbard. Dessuten er andelen menn blant de sysselsatte høyere enn på landsbasis. Sammenlikner vi menns og kvinners inntekt på Svalbard med hele Norge, reduseres forskjellen. Skattenivået er forøvrig lavere enn på fastlandet, slik at nettoinntektene er høyere på Svalbard. 

Forskning og undervisning

Bilde av skip i ishav
Omsetning for forskning og undervisning
Sysselsatte i forskning og undervisning

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ble grunnlagt som en stiftelse av de fire eldste universitetene i Norge i 1993. Universitetet tilbyr ulike kurs på mastergradsnivå og doktorgradsnivå. Kursene omhandler arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.

Dyr

Bilde av isbjørn

Isbjørn

Isbjørnen var gjenstand for hard fangst inntil den ble totalfredet i 1973.

Reinsdyr

Svalbardreinen finnes kun på Svalbard og er det største av de tre landbaserte pattedyrene på øygruppen. Den var fredet i årene 1925–1983, og siden har det forekommet regulert jakt i noen områder.

Polarrev

En som nyter godt av svalbardreinen, er polarreven (fjellreven), som blant annet lever av åtsler fra sel og reinsdyr, foruten selunger, sjøfugl, egg med mer. Det er beregnet at det er en god bestand fjellrev på Svalbard, mens den er utryddingstruet på fastlandet.

Hvalross

Hvalrossen ble nærmest utryddet gjennom intensiv jakt i flere århundrer, og bestanden har vokst sakte siden fredningen i 1952.

Fugl og ferskvannsfisk

Til sammen hekker rundt 36 fuglearter på Svalbard. Svalbardrypa er den eneste fuglearten som ikke trekker bort fra øygruppen om vinteren. Mens rypa er den eneste som overvintrer, er svalbardrøya den eneste ferskvannsfisken der.

Hunder

Kart

Bildeutsnitt av kart over Svalbard

Norsk Polarinstitutts karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet oversikt over stedsnavn, kulturminner, vernede områder og geologi. Velg temalag i venstremenyen for å velge tema.

Andre faktasider