Banner med bilde og tittel

Svalbard

Fakta om svalbard

Ingress

Denne siden gir en bred framstilling av samfunn, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til Statistisk sentralbyrås egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde.

Befolkning

Bosatte på Svalbard
ikon av to voksne ett barn
Bosatte på Svalbard
1. halvår 2022
2 887
personer
383 personer fra ti år før
Bosatte på Svalbard¹

¹ Fra og med 2009 ble bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund som ikke var bosatt på fastlandet med i innbyggertallet
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet
Ikon av flagg
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet
1. halvår 2022
69,8
%
-12,4 prosentpoeng fra ti år før
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner
Ikon av dame
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner
1. halvår 2022
46,4
%
4,6 prosentpoeng fra ti år før

Natur og miljø

Areal Svalbard
Ikon av isbjørn
Areal Svalbard
2022
60 299,00
km²
Svalbards areal av kongeriket Norge
Ikon av flagg med vekst
Svalbards areal av kongeriket Norge
2022
15,7
%
Andel av Svalbards areal som er vernet

Vernet område

Ikon av isbjørn
Andel av Svalbards areal som er vernet
2021
68,9
%
Nasjonalparker,Naturreservat
Nasjonalparker
2021
16 337
km²
Naturreservat
2021
25 203
km²
Geotopverneområder¹
Geotopverneområder¹
2021
14
km²

¹Geotop er et område med karakteristiske bergarter, geologiske lag eller fossiler.

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Isbreene smelter

Ikon av isfjell
Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
2022
62,1
%
Årlig tilvekst/avsmeltning av snø og is

Det blir varmere

Årlig gjennomsnittstemperatur, Svalbard lufthavn

Månedsnormaler i Longyearbyen

Svalbard globale frøhvelv

Frøprøver i Svalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv ble åpnet i 2008, som et norsk bidrag til et verdensomspennende samarbeid for å sikre verdens viktige plantegenetiske ressurser for mat og landbruksproduksjon. Genbanker over hele verden deponerer back-up kopier av sine samlinger i frøhvelvet og frøene sikres ved at de ligger dypt inne i Svalbards fjell. Frøene lever lenge ved at de bevares nedfrosset.

Næringsliv og sysselsetting

Produksjon av kull, norske selskaper

Ansatte i den norske kulldriften

Omsetning og offentlige tilskudd

Omsetning og offentlige tilskudd

Omsetning i utvalgte næringer

¹ Konfidensielle tall for undervisning i 2010-2014

Turisme og forskning øker

Sysselsatte i utvalgte næringer

¹ Turisme og kultur inkluderer næringene Overnattings- og serveringsvirksomhet, Forretningsmessig tjenesteyting og Kultur, underholdning og fritid. ² Forskning og undervisning inkluderer næringene Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting og Undervisning
Sysselsatte i næringer. 2008

Årsverk

Sysselsatte i næringer. 2020

Årsverk

Inntekt

Gjennomsnittlig bruttoinntekt

Noe av inntekstforskjellen mellom hele landet og Svalbard skyldes at sysselsettingsprosenten er høyere på Svalbard. Dessuten er andelen menn blant de sysselsatte høyere enn på landsbasis. Sammenlikner vi menns og kvinners inntekt på Svalbard med hele Norge, reduseres forskjellen. Skattenivået er forøvrig lavere enn på fastlandet, slik at nettoinntektene er høyere på Svalbard. 

Turisme

Omsetning for turisme- og kulturnæringen¹
ikon av hånd med mynter
2021
616
millioner kroner
20,8 % fra ti år før
Overnattinger på Svalbard

Andel av overnattingsgjester fra Norge¹
Ikon av person med flagg og mynter
September 2022
81,7
%
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn
Ikon av kofferter
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn
3. kvartal 2022
28 512
passasjerer
33,7 % fra ti år før
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn

Forskning og undervisning

Omsetning for forskning og undervisning
ikon av mynter
Omsetning for forskning og undervisning
2019
Tall ikke tilgjengelig
Sysselsatte i forskning og undervisning
ikon av to mennesker
Sysselsatte i forskning og undervisning
2019
Tall ikke tilgjengelig
Studenter ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)¹

¹ Tallene for 2020 er påvirket av avlyste kurs grunnet korona.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ble grunnlagt som en stiftelse av de fire eldste universitetene i Norge i 1993. Universitetet tilbyr ulike kurs på mastergradsnivå og doktorgradsnivå. Kursene omhandler arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.

Offentlige utgifter

Offentlige utgifter
ikon av hånd som slipper mynter
Offentlige utgifter
2021
1 663
millioner kroner
245,0 % fra 20 år før
Offentlige utgifter på Svalbard

Offentlige utgifter

Millioner kroner

Barn i barnehage
Ikon av barn med ballong
Barn i barnehage
2021
86
barn
-13,1 % fra året før
Barn i barnehage

Elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Elever i grunnskolen
2021
231
elever
2,2 % fra året før
Elever i grunnskolen

Dyr

Isbjørn

Fangst av isbjørn

Felte isbjørn under påstått nødrett eller humanitære årsaker

Isbjørnen var gjenstand for hard fangst inntil den ble totalfredet i 1973.

Reinsdyr

Felte svalbardrein

Svalbardreinen finnes kun på Svalbard og er det største av de tre landbaserte pattedyrene på øygruppen. Den var fredet i årene 1925–1983, og siden har det forekommet regulert jakt i noen områder.

Polarrev

Fangst av polarrev

En som nyter godt av svalbardreinen, er polarreven (fjellreven), som blant annet lever av åtsler fra sel og reinsdyr, foruten selunger, sjøfugl, egg med mer. Det er beregnet at det er en god bestand fjellrev på Svalbard, mens den er utryddingstruet på fastlandet.

Hvalross

Hvalrossfangst

Hvalrossen ble nærmest utryddet gjennom intensiv jakt i flere århundrer, og bestanden har vokst sakte siden fredningen i 1952.

Fugl og ferskvannsfisk

Rypejakt og røyefiske

Til sammen hekker rundt 36 fuglearter på Svalbard. Svalbardrypa er den eneste fuglearten som ikke trekker bort fra øygruppen om vinteren. Mens rypa er den eneste som overvintrer, er svalbardrøya den eneste ferskvannsfisken der.

Hunder

Antall hunder på Svalbard

Kart

Bildeutsnitt av kart over Svalbard

Norsk Polarinstitutts karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet oversikt over stedsnavn, kulturminner, vernede områder og geologi. Velg temalag i venstremenyen for å velge tema.

Andre faktasider