312471
/valg/statistikker/stortingsvalg/hvert-4-aar
312471
statistikk
2017-10-31T08:00:00.000Z
Valg
no
stortingsvalg, Stortingsvalet, valresultat, valdeltaking, politiske parti, vallister, personar med røysterett, førehandsrøyster, godkjende røyster, mandatfordeling, storingsrepresentantarStortingsvalg, Valg
true

Stortingsvalet

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikkje fastsett

Nøkkeltall

36,1 %

røysta på førehand

Stortingsval. Gjevne røyster etter røystetype og røystetidspunkt.
Gjevne røyster
2009201320172017 i prosent av gjevne røyster
Godkjende røyster2 682 9042 836 0292 926 83699,2
Valting2 028 9651 980 7741 863 15963,3
Førehand653 939855 2551 063 67736,1
Vraka røyster2 0483 2555 1790,2
Valting1 4151 6302 1540,1
Førehand6331 6253 0250,1
Blanke røyster11 68412 87418 5160,6
Valting9 3649 17312 6520,4
Førehand2 3203 7015 8640,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Stortingsval. Endring frå førre val i menga av godkjende røyster, etter parti/valliste. Prosentpoeng

Stortingsval. Endring frå førre val i menga av godkjende røyster, etter parti/valliste. Prosentpoeng
2013-2017
ArbeiderpartietSosialistisk VenstrepartiRødtSenterpartietKristelig FolkepartiVenstreHøyreFremskrittspartietMiljøpartiet de Grønne
Heile landet-3,51,91,34,8-1,4-0,9-1,8-1,20,4
Østfold-2,92,01,44,6-1,4-1,2-1,5-2,10,6
Akershus-2,11,81,23,5-0,90,2-2,9-2,00,6
Oslo-2,13,03,11,3-0,70,2-3,3-2,10,4
Hedmark-7,61,80,612,0-0,7-1,0-3,0-1,90,0
Oppland-5,91,70,98,9-1,1-1,4-2,4-0,5-0,1
Buskerud-3,52,30,94,7-0,6-0,9-2,2-1,30,5
Vestfold-1,71,11,23,3-1,2-0,70,2-2,70,5
Telemark-4,81,71,28,4-1,8-0,8-1,7-2,40,3
Aust-Agder-2,61,30,73,8-1,4-1,5-0,3-0,60,6
Vest-Agder-2,81,70,93,4-1,2-0,70,4-1,20,6
Rogaland-0,20,70,72,3-2,2-1,0-1,41,00,4
Hordaland-2,02,11,23,2-2,2-1,4-0,90,00,3
Sogn og Fjordane-3,51,10,69,1-3,8-2,3-0,4-0,90,6
Møre og Romsdal-3,81,40,84,8-2,8-2,1-2,62,20,8
Sør-Trøndelag-3,92,02,04,2-1,0-1,3-1,5-1,90,7
Nord-Trøndelag-7,71,61,17,7-0,8-1,90,2-1,40,4
Nordland-9,01,81,311,7-1,2-1,1-1,0-2,30,2
Troms - Romsa-7,13,70,58,6-1,5-1,2-1,7-1,40,4
Finnmark - Finnmárku-7,93,70,611,2-0,90,6-6,91,9-0,1

Tabell 2 
Stortingsval. Valde representantar, etter parti/valliste, kjønn og fylke

Stortingsval. Valde representantar, etter parti/valliste, kjønn og fylke
I altArbeiderpartietArbeiderpartietFremskrittspartietFremskrittspartietHøyreHøyreKristelig FolkepartiKristelig FolkepartiSenterpartietSenterpartietSosialistisk VenstrepartiSosialistisk VenstrepartiVenstreVenstreMiljøpartiet de GrønneMiljøpartiet de GrønneRødtRødt
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Rettet 8. januar 2018.
2017
Heile landet169252420725206291074710110
 
Østfold9212011001010000000
Akershus17232142001010100000
Oslo19321142000011110110
Hedmark7111010001101000000
Oppland7111010001100100000
Buskerud9212011001010000000
Vestfold7111021000000100000
Telemark6111001100100000000
Aust-Agder4100110100000000000
Vest-Agder6011002110000000000
Rogaland14222122011001000000
Hordaland16221132101110100000
Sogn og Fjordane4010001100100000000
Møre og Romsdal9111121100100000000
Sør-Trøndelag10221002000110100000
Nord-Trøndelag5110001000100100000
Nordland9111111001101000000
Troms - Romsa6111010000110000000
Finnmark - Finnmárku5111010001000000000

Tabell 3 
Stortingsval. Godkjende røyster

Stortingsval. Godkjende røyster
2009201320172017 i prosent
Godkjente stemmer
Godkjente stemmer totalt2 682 9042 836 0292 926 836100,0
Arbeiderpartiet949 049874 769800 94727,4
Fremskrittspartiet614 717463 560444 68115,2
Høyre462 458760 232732 89525,0
Kristelig Folkeparti148 748158 475122 7974,2
Senterpartiet165 006155 357302 01710,3
Sosialistisk Venstreparti166 361116 021176 2226,0
Venstre104 144148 275127 9104,4
Miljøpartiet de Grønne9 28679 15294 7883,2
Rødt36 21930 75170 5222,4
Norges Kommunistiske Parti6976113090,0
Pensjonistpartiet11 90011 86512 8550,4
Alliansen003 3110,1
Feministisk Initiativ006960,0
Helsepartiet0010 3370,4
Liberalistene005 5990,2
Nordmørslista002 1350,1
Nordting00590,0
Norgespartiet001510,0
Verdipartiet001480,0
Samfunnspartiet1402951040,0
Kystpartiet5 3413 3112 4670,1
Demokratene i Norge02 2143 8300,1
Partiet De Kristne017 7318 7000,3
Piratpartiet09 8693 3560,1

Om statistikken

Statistikken viser mellom anna valdeltaking og røyster etter parti eller vallister frå stortingsvala for heile landet, fylke og kommunar. Tidsseriar attende til 1945.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Personar med røysterett
Krava til røysterett går fram av Grunnlova § 50 og Vallova § 3. Norske statsborgarar som fyller 18 år eller meir i valåret, som har vore registrert som busett i Noreg i løpet av dei siste 10 åra, vil automatisk koma med i manntalet. I tillegg kan norske statsborgarar som har vært busett i utlandet samanhengande over 10 år, krevja seg innførd i manntalet.

Avgjevne røyster
Godkjende røystegjevingar, skal stemma med mengda kryss i manntalet. I praksis vert talet regna som godkjende røyster pluss vraka og blanke.

Vraka røyster
Røystesetlar som av ulike årsaker ikkje vert godkjend pluss tomme konvoluttar. Godkjende røyster -- Talet på godkjende røystesetlar etter finteljing/kontrollteljing.

Valde representantar
Statistikken over representantar til Stortinget omfattar valde representantar. Representantane som før valet møtte fast for medlemmar av Regjeringa, er såleis tatt med blant vararepresentantane.

Attval og nyval av representantane
Valde representantar ved årets val, som tidligare har vært faste representantar etter opprykk ved dødsfall e.l., er gruppert under "møtt som vararepresentant". Det same gjeld tidlegare vararepresentantar som har møtt fast for medlemmar av Regjeringa.

Standard klassifikasjonar

Landsdelar: Landets fylke er frå og med valet i 1997 gruppert i landsdelar på fylgjande vis:
1. Oslo og Akershus 2. Hedmark og Oppland 3. Sør-Austlandet: Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark 4. Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 5. Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 6. Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 7. Nord-Noreg: Nordland, Troms og Finnmark

Kommuneklassifisering, sentralitet. I nokre tabellar er landets kommunar gruppert i 8 klassar på grunnlag av oppgåver over næringsstruktur og sentralitet. Klassifiseringa er dokumentert i Standard for kommuneklassifisering 1994. Denne standarden gjeld frå og med val i 1997. Sentralitet er òg brukt åleine.

Grupperinga i landsdelar og kommuneklassifisering har helde seg til den til einkvar tid gjeldande standard. Det vil difor variera over tid.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Stortingsvalet
Emne: Valg

Ansvarleg seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunenivå, for utvalde kommunar vert det òg laga tabellar med prosentfordeling av godkjende røyster avgjeve på dei største partia på krets/bydelsnivå.

Kor ofte og aktualitet

Kvart 4. år (Valår)

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Statistikkfilane langtidslagrast i SSB samt hjå NSD - Norsk senter for forskningsdata til forskningsføremål.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet er å lage offisiell statistikk frå stortingsvalet. Den fyrste offisielle statistikk over stortingsval blei lagt fram i Valmandsvala og Stortingsvala 1815-1855 (NOS III 219). Ein del av tala, særleg for vala til og med 1826, bygde på utrekningar. For desse vala har me difor berre oppgåver over mengd røysteføre og valde representantar. Statistikk over vala i 1888 og 1891 vart publisert i Meddelelser frå det Statistiske Centralbureau, for 1894 og 1897 i NOS Valgmandsvalgene og Stortingsvala, for 1900 og 1903 i NOS Valgtingene og valgmandstingene, og frå og med 1906 i NOS Stortingsval. Statistisk sentralbyrå sørga for utarbeidinga av statistikken til og med 1903 og igjen frå 1961. I den mellomliggande perioden låg arbeidet med statistikken hjå Stortingets kontor. I Historisk statistikk finn ein opplysningar om partia sine røystetal og representantar attende til 1906. For personar med røysterett, valde representantar og valdeltaking finn ein opplysningar attende til fyrst på 1800-talet.

Brukarar og bruksområde

Dei politiske partia er ihuga brukarar av statistikken, i det same er journalistar. Statistikken vert òg nytta av departementa for å utrekna partistøtte, og av kommunar og fylkeskommunar. Studentar, særskild dei som studerar statsvitskap, og valforskarar er andre brukargrupper. Statistikk ifrå stortingsval vert etterspurd òg ifrå journalistar, forskarar og studentar i andre land.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklova § 2-2 og Vallova § 15-7.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken gjeld resultat i frå valet i alle kommunar. Det samlast inn tal for personar med røysterett, kor mange som røysta på førehand og på valting, vraka røyster og kor mange godkjende røyster som vart avgjeve for dei enkelte partia. Innvalde distriktsmandat og utjamningsmandat.

Datakjelder og utval

Papirskjema sendt inn frå fylkesvalstyra til og med Stortingsval 2001. Ved valet i 2005 fekk SSB data på filar i frå Ergo Group. Frå og med Stortingsvalet 2009, internettskjema som vert sendt inn i frå fylkesvalstyra.

Totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fylkesvalstyras valprotokollar leggjast til grunn, desse suppleras med eigne skjema utsendt til kommunane, til og med 1997.

Maskinelle kontrollar ved registrering av tal, vesentleg sumkontrollar og logiske samanhengar.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistikk for dei ulike politiske partia fins attende til fyrst på 1900-talet. Under andre verdskrigen 1940-1945 vart det ikkje halde val. På kommunenivå er statistikken noko mangelfull for dei tidlegaste vala. Nokre av dei politiske partia har skifta namn. Det framkjem då av fotnotar i dei historiske tabellane.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Mengda avgjevne og vraka røyster er i enkelte kommunar usikre. Det skyldes unøyaktigheit ved føring av valbok og feil i avkrysningsmanntalet. Mistolking vedrørande omgrepa vraka røystegjevingar/vraka røyster førekjem. Ei vraka røystegjeving framkjem ved at ein person møter opp, men får av ulike årsaker ikkje får sin røystegjeving godkjend. Då skal det heller ikkje kryssas av i manntalet og mengda slike røyster skal normalt ikkje takast med i statistikken. Det blir jamvel protokollert og i nokre fall på feil plass under vraka røyster (røystesetlar). Ved revidering må avgjevne og vraka røyster i nokre fall justerast/rettast etter skjønn der kommunane ikkje maktar å finne ut av feila.

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB