Statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater.

Ved tidspunktene 07:30, 09:15 og 20:00 oppdateres Statistikkbanken. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.
Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘:’ i tidsrommet 09:15-10:00.

Velg statistikkområde og tabell

 1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
  1. Vis/skjul: Arbeidskonflikter
   1. Arbeidskonfliktar
  2. Vis/skjul: Arbeidskraftkostnader
   1. Arbeidskraftkostnader
   2. Arbeidskraftkostnadsindeks
   3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
   4. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
  3. Vis/skjul: Arbeidsledighet
   1. Arbeidskraftundersøkelsen
   2. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte månadsvise tal
   3. Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert
   4. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
   5. Ledige stillingar
   6. Registrerte arbeidsledige
  4. Vis/skjul: Arbeidsmiljø og sykefravær
   1. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
   2. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
   3. Sykefravær
  5. Vis/skjul: Lønn
   1. Lønn, alle ansatte
   2. Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet
   3. Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
   4. Lønn for ansatte i fiskeoppdrett
   5. Lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting
   6. Lønn for ansatte i helseforetakene
   7. Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet
   8. Lønn for ansatte i industri
   9. Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon
   10. Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet
   11. Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid
   12. Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift
   13. Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom
   14. Lønn for ansatte i personlige tjenester
   15. Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester
   16. Lønn for ansatte i privat undervisning
   17. Lønn for ansatte i samferdsel
   18. Lønn for ansatte i staten
   19. Lønn for ansatte i varehandel
   20. Lønn for tilsette i finanstenester
   21. Lønn for tilsette i kraftforsyning
   22. Lønn for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon
   23. Lønnsindeks
  6. Vis/skjul: Sysselsetting
   1. Arbeidskraftundersøkelsen
   2. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte månadsvise tal
   3. Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen
   4. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning
   5. Folke- og boligtellingen. Pendling
   6. Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen
   7. Helse- og sosialpersonell
   8. Ledige stillingar
   9. Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar
   10. Sysselsatte på korttidsopphold
   11. Sysselsette i kommunal sektor
   12. Sysselsetting, registerbasert
   13. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
 2. Vis/skjul: Bank og finansmarked
  1. Vis/skjul: Andre finansielle foretak
   1. Finansielle holdingselskaper
   2. Finansielle sektorregnskaper
   3. Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap
   4. Forsikringsmeglere
   5. Næringsoppgaver og hjelpevirksomhet for finansielle foretak
   6. Verdipapirfond
   7. Verdipapirfond, kvartalstall
   8. Verdipapirforetak
  2. Vis/skjul: Finansielle indikatorer
   1. Kredittindikatoren K2
   2. Kredittindikatoren K3
   3. Opna konkursar
   4. Pengemengden M2
  3. Vis/skjul: Finansinstitusjoner
   1. Avtalefesta pensjon (AFP)
   2. Finansforetak, balanser
   3. Finansforetak, regnskap
   4. Finansforetak, utlån og innskudd
   5. Finansielle sektorregnskaper
   6. Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap
   7. Finansinstitusjoner
   8. Livs- og skadeforsikringsselskaper, premier og utbetalinger
   9. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
   10. Pensjonskasser
   11. Rentebinding i banker og andre finansforetak
   12. Renter i banker og andre finansforetak
   13. Tjenestepensjoner
  4. Vis/skjul: Verdipapirmarkeder
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Obligasjonar og sertifikat
   3. Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
   4. Verdipapirfond
   5. Verdipapirfond, kvartalstall
   6. Verdipapirforetak
 3. Vis/skjul: Befolkning
  1. Vis/skjul: Barn, familier og husholdninger
   1. Adopsjoner
   2. Ekteskap og skilsmisser
   3. Familier og husholdninger
   4. Folkemengden
   5. Folke- og boligtellingen, husholdninger
   6. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes husholdninger
   7. Fødte
   8. Kontantoverføringer til barnefamilier
   9. Samboere
  2. Vis/skjul: Befolkningsframskrivinger
   1. Befolkningsframskrivinger
  3. Vis/skjul: Flytting
   1. Folkemengd og befolkningsendringar
   2. Innenlandske flyttinger
   3. Innvandring og utvandring
  4. Vis/skjul: Folke- og boligtellinger
   1. Folke- og boligtellingen, boliger
   2. Folke- og boligtellingen, hovedtall
   3. Folke- og boligtellingen, husholdninger
   4. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning
   5. Folke- og boligtellingen. Husholdningenes inntekt
   6. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold
   7. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes husholdninger
   8. Folke- og boligtellingen. Pendling
   9. Folke- og boligtellingen. Studenters bosted og boforhold
  5. Vis/skjul: Folketall
   1. Befolkningen på Svalbard
   2. Befolkning og areal i tettsteder
   3. Befolkningsframskrivinger
   4. Folkemengden
   5. Folkemengd og befolkningsendringar
   6. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   7. Personer med flyktningbakgrunn
   8. Samer
  6. Vis/skjul: Fødte og døde
   1. Adopsjoner
   2. Døde
   3. Dødsårsaker
   4. Folkemengd og befolkningsendringar
   5. Fødte
  7. Vis/skjul: Innvandrere
   1. Adopsjoner
   2. Holdninger til innvandrere og innvandring
   3. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   4. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   5. Innvandring og utvandring
   6. Innvandringsregulering - StatRes
   7. Overgang til norsk statsborgerskap
   8. Personer med flyktningbakgrunn
  8. Vis/skjul: Likestilling
   1. Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene
  9. Vis/skjul: Navn
   1. Navn
 4. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
  1. Vis/skjul: Bolig og boforhold
   1. Boforhold, levekårsundersøkelsen
   2. Boliger
   3. Boligprisindeksen
   4. Brann- og ulukkesvern
   5. Byggjekostnadsindeks for bustader
   6. Bygningsmassen
   7. Folke- og boligtellingen, boliger
   8. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold
   9. Folke- og boligtellingen. Studenters bosted og boforhold
   10. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger
   11. Kommunale boliger
   12. Kommunale gebyrer
   13. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   14. Leiemarkedsundersøkelsen
   15. Prisindeks for nye eneboliger
  2. Vis/skjul: Bygg og anlegg
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Byggeaktivitet i strandsonen
   3. Byggeareal
   4. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   5. Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
   6. Byggjekostnadsindeks for bustader
   7. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
   8. Bygningsmassen
   9. Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet
   10. Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
   11. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
  3. Vis/skjul: Fast eiendom
   1. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   2. Eiendomsomsetning
   3. Leie- og arealstatistikk for kontorlokaler
   4. Næringslivstjenester, strukturstatistikk
   5. Omsetningsindeks for næringslivstjenester
   6. Overdragelser av landbrukseiendommer
 5. Vis/skjul: Energi og industri
  1. Vis/skjul: Elektrisitet og annen energi
   1. Elektrisitet, månedstall
   2. Elektrisitet, regnskap
   3. Elektrisitet, årstal
   4. Elektrisitetspriser
   5. Energibruk i husholdningene
   6. Energibruk i industrien
   7. Energibruk i kommunene
   8. Energibruk i tjenesteytende næringer
   9. Energibruk - StatRes
   10. Energiregnskap og energibalanse
   11. Fjernvarme
   12. Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning
   13. Naturgass, innenlands forbruk
   14. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   15. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   16. Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   17. Vannmagasinenes fyllingsgrad
   18. Vareprisindeks for industrinæringene
  2. Vis/skjul: Industri og bergverksdrift
   1. Avfall fra industrien
   2. Energibruk i industrien
   3. Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning
   4. Kjøtproduksjon
   5. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   6. Lagerindeks for industri
   7. Miljøvernutgifter i industri og bergverk
   8. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Ordreindeks for industri
   10. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   11. Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   12. Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift
   13. Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge
   14. Vareprisindeks for industrinæringene
   15. Vareproduksjon i industri og bergverksdrift
  3. Vis/skjul: Olje og gass
   1. Naturgass, innenlands forbruk
   2. Olje- og gassvirksomhet
   3. Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold
   4. Olje- og gassvirksomhet, investeringer
   5. Olje- og gassvirksomhet, produksjon
   6. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   7. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   8. Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Sal av petroleumsprodukt
   10. Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge
   11. Vareprisindeks for industrinæringene
 6. Vis/skjul: Helse
  1. Vis/skjul: Dødsårsaker
   1. Dødsårsaker
  2. Vis/skjul: Funksjonsevne
   1. Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen
  3. Vis/skjul: Helseforhold og levevaner
   1. Helseforhold, levekårsundersøkelsen
   2. Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene
   3. Røykevaner
   4. Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen
   5. Steriliseringar
   6. Svangerskapsavbrudd
   7. Sykefravær
  4. Vis/skjul: Helsetjenester
   1. Allmennlegetjenesten
   2. Eldresenter
   3. Helse- og sosialpersonell
   4. Helseregnskap
   5. Kommunehelsetenesta
   6. Legetjenester og publikum
   7. Pasienter på somatiske sykehus
   8. Pleie- og omsorgstenester
   9. Spesialisthelsetjenesten
   10. Spesialisthelsetjenesten - StatRes
   11. Tannhelsetenesta
   12. Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen
 7. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
  1. Vis/skjul: Forbruk
   1. Detaljomsetningsindeksen
   2. Forbruksundersøkelsen
   3. Harmonisert konsumprisindeks
   4. Konsumprisindeksen
   5. Konsumprisindeks for Svalbard
   6. Varekonsumindeksen
  2. Vis/skjul: Inntekt og formue
   1. Folke- og boligtellingen. Husholdningenes inntekt
   2. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger
   3. Gårdbrukernes inntekt og formue
   4. Hushalda sine inntekter, hushaldstypar
   5. Hushalda sine inntekter og formue
   6. Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling
   7. Husholdningenes inntekter, inntektsfordeling
   8. Husholdningenes inntekter, ulike grupper
   9. Inntekter, personlig næringsdrivende
   10. Inntektsstatistikk, innvandrere
   11. Kontantoverføringer til barnefamilier
   12. Skattestatistikk for personer
   13. Skogeiernes inntekt
   14. Tjenestepensjoner
  3. Vis/skjul: Skatt, personer
   1. Arveavgift
   2. Inntekter, personlig næringsdrivende
   3. Skattelikninga
   4. Skattestatistikk for personer
 8. Vis/skjul: Innvandring og innvandrere
  1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
   1. Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert
   2. Sysselsatte på korttidsopphold
   3. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
  2. Vis/skjul: Bedrifter, foretak og regnskap
   1. Eigarskap og roller i næringslivet
   2. Etablerere i næringslivet
   3. Styre og leiing i aksjeselskap
  3. Vis/skjul: Befolkning
   1. Adopsjoner
   2. Folkemengden
   3. Folkemengd og befolkningsendringar
   4. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes husholdninger
   5. Holdninger til innvandrere og innvandring
   6. Innenlandske flyttinger
   7. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   8. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   9. Innvandring og utvandring
   10. Innvandringsregulering - StatRes
   11. Overgang til norsk statsborgerskap
   12. Personer med flyktningbakgrunn
  4. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
   1. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold
  5. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Husholdningenes inntekter, ulike grupper
   2. Inntektsstatistikk, innvandrere
  6. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  7. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Levekår blant innvandrere
  8. Vis/skjul: Utdanning
   1. Barnehager
   2. Elevar i grunnskolen
   3. Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler
   4. Gjennomstrømning i videregående opplæring
   5. Innvandrernes utdanningsnivå
   6. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   7. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   8. Nasjonale prøver
   9. Norskopplæring for voksne innvandrere
   10. Studenter ved universiteter og høgskoler
   11. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
  9. Vis/skjul: Valg
   1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalg
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett
   3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere
   4. Stortingsvalet
   5. Stortingsvalet, personar med røysterett
   6. Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere
 9. Vis/skjul: Jord, skog, jakt og fiskeri
  1. Vis/skjul: Akvakultur
   1. Akvakultur
   2. Eksport av laks
  2. Vis/skjul: Fiske og fangst
   1. Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye
   2. Fiskeri
   3. Sjøfiske etter laks og sjøaure
  3. Vis/skjul: Jakt
   1. Aktive jegere
   2. Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
   3. Elgjakt
   4. Hjortejakt
   5. Registrert avgang av store rovdyr
   6. Registrerte jegere
   7. Småvilt- og rådyrjakt
   8. Villreinjakt
  4. Vis/skjul: Jordbruk
   1. Gårdbrukernes inntekt og formue
   2. Hagebruksavlingar
   3. Husdyrhald
   4. Jordbruk, investeringer
   5. Jordbruksareal og husdyr
   6. Kjøtproduksjon
   7. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   8. Korn og oljevekster, areal og avlinger
   9. Landbruksundersøkinga
   10. Landbruksvikarordningen
   11. Mattilsynet - StatRes
   12. Plantevern
   13. Potet- og grovfôravlingar
   14. Strukturen i jordbruket
   15. Veksthus og planteskoler
  5. Vis/skjul: Landbrukseiendommer
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landbrukseiendommer
   3. Overdragelser av landbrukseiendommer
  6. Vis/skjul: Landbrukstellinger
   1. Jordbruksteljing
   2. Landbruksteljing
  7. Vis/skjul: Skogbruk
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landsskogtakseringen
   3. Skogavvirkning for salg
   4. Skogbruk, landbruksundersøkinga
   5. Skogeiernes inntekt
   6. Skogkultur
   7. Skogsveier
   8. Strukturen i skogbruket
   9. Totalregnskap for skogbruket
 10. Vis/skjul: Kultur og fritid
  1. Vis/skjul: Idrett og friluftsliv
   1. Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
   2. Norsk kulturbarometer
  2. Vis/skjul: Kultur
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Kulturtilbod
   3. Museum og samlingar
   4. Norsk kulturbarometer
  3. Vis/skjul: Organisasjoner og medlemskap
   1. Finansiering av politiske partier
   2. Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar
   3. Organisasjonsaktiviteter, levekårsundersøkelsen
   4. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
  4. Vis/skjul: Religion og livssyn
   1. Den norske kirke
   2. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
   3. Organisasjonsaktiviteter, levekårsundersøkelsen
   4. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  5. Vis/skjul: Tids- og mediebruk
   1. Norsk mediebarometer
   2. Reiseundersøkelsen
   3. Tidsbruksundersøkelsen
 11. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
  1. Vis/skjul: Finansregnskap
   1. Finansielle sektorregnskaper
   2. Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap
  2. Vis/skjul: Konjunkturer
   1. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   2. Lagerindeks for industri
   3. Ordreindeks for industri
   4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   5. Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   6. Vareprisindeks for industrinæringene
  3. Vis/skjul: Nasjonalregnskap
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
   2. Helseregnskap
   3. Kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap, nasjonalregnskap
   4. Kvartalsvis nasjonalregnskap
   5. Nasjonalregnskap og miljø
   6. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
   7. Satellittregnskap for turisme
   8. Utenriksregnskap
   9. Varekonsumindeksen
   10. Årlig institusjonelt sektorregnskap, nasjonalregnskap
   11. Årlig nasjonalregnskap
 12. Vis/skjul: Natur og miljø
  1. Vis/skjul: Areal
   1. Aktivitet i sentrumssoner
   2. Areal av land og ferskvatn
   3. Arealbruk i tettsteder
   4. Arealbruk og arealressurser
   5. Befolkning og areal i tettsteder
   6. Byggeaktivitet i strandsonen
   7. Fritidsbyggområder
   8. Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner
   9. Jordbruksareal og husdyr
   10. Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner
   11. Rekreasjonsareal og nærturterreng
   12. Vernede områder
  2. Vis/skjul: Avfall
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Avfall fra industrien
   3. Avfall fra tjenesteytende næringer
   4. Avfall frå hushalda
   5. Avfallshåndtering ved avfallsanlegg
   6. Avfallsregnskapet
   7. Avfall - StatRes
   8. Farlig avfall
  3. Vis/skjul: Forurensning
   1. Farlig avfall
   2. Kommunalt avløp
   3. Nasjonalregnskap og miljø
   4. Plantevern
   5. Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere
   6. Utslipp av klimagasser
   7. Utslipp og rensing av kommunalt avløp
   8. Utslipp til luft, kommunetall
   9. Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv
  4. Vis/skjul: Klimagasser
   1. Nasjonalregnskap og miljø
   2. Utslipp av klimagasser
   3. Utslipp til luft, kommunetall
  5. Vis/skjul: Miljøøkonomi
   1. Materialstrømsregnskap
   2. Miljøvernutgifter i industri og bergverk
   3. Nasjonalregnskap og miljø
  6. Vis/skjul: Vann og avløp
   1. Kommunalt avløp
   2. Kommunal vannforsyning
   3. Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
   4. Utslipp og rensing av kommunalt avløp
   5. Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning
 13. Vis/skjul: Offentlig sektor
  1. Vis/skjul: Kommunale finanser
   1. Brann- og ulukkesvern
   2. Eiendomsskatt
   3. Fylkeskommuneregnskap
   4. Kommunale attføringsforetak, regnskap
   5. Kommuneregnskap
   6. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
   7. Offentlige foretak, regnskap
   8. Offentlige foretak, strukturstatistikk
   9. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   10. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
  2. Vis/skjul: KOSTRA
   1. Avfall frå hushalda
   2. Barnehager
   3. Barnevern
   4. Brann- og ulukkesvern
   5. Den norske kirke
   6. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   7. Eiendomsskatt
   8. Elevar i grunnskolen
   9. Fylkeskommuneregnskap
   10. Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner
   11. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   12. Kommunale boliger
   13. Kommunale gebyrer
   14. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   15. Kommunalt avløp
   16. Kommunal vannforsyning
   17. Kommunehelsetenesta
   18. Kommuneregnskap
   19. KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering
   20. Kulturtilbod
   21. Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner
   22. Pleie- og omsorgstenester
   23. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   24. Sysselsette i kommunal sektor
   25. Tannhelsetenesta
   26. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
   27. Økonomisk sosialhjelp
  3. Vis/skjul: Offentlig eide foretak
   1. Kommunale attføringsforetak, regnskap
   2. Offentlige foretak, regnskap
   3. Offentlige foretak, strukturstatistikk
   4. Offentlige innkjøp
  4. Vis/skjul: Offentlig forvaltning
   1. Bruk av IKT i staten
   2. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   3. Forsvaret - StatRes
   4. Offentlige innkjøp
   5. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   6. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   7. Offentlig sektor på Svalbard
   8. Statsforvaltningen - StatRes
   9. Sysselsette i kommunal sektor
  5. Vis/skjul: Skatteregnskap
   1. Eiendomsskatt
   2. Skatterekneskap
   3. Skattetall for OECD-land
  6. Vis/skjul: Statlige finanser
   1. Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp
   2. Offentlige foretak, regnskap
   3. Offentlige foretak, strukturstatistikk
   4. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   5. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   6. Skatteetaten - StatRes
   7. Statens pensjonsfond Norge
   8. Statsgjelden
   9. Statsregnskapets inntekter og utgifter
   10. Toll- og avgiftsetaten - StatRes
   11. Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land
  7. Vis/skjul: StatRes
   1. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
   2. Avfall - StatRes
   3. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes
   4. Energibruk - StatRes
   5. Forsvaret - StatRes
   6. Innvandringsregulering - StatRes
   7. Jernbaneverket - StatRes
   8. Kriminalomsorgen - StatRes
   9. Kystverket - StatRes
   10. Mattilsynet - StatRes
   11. Politi og påtale - StatRes
   12. Skatteetaten - StatRes
   13. Spesialisthelsetjenesten - StatRes
   14. Statens vegvesen - StatRes
   15. Statleg barnevern - StatRes
   16. Statsforvaltningen - StatRes
   17. Toll- og avgiftsetaten - StatRes
   18. Universiteter og høgskoler - StatRes
 14. Vis/skjul: Priser og prisindekser
  1. Vis/skjul: Boligpriser og boligprisindekser
   1. Boligprisindeksen
   2. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger
   3. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   4. Leiemarkedsundersøkelsen
   5. Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer
   6. Prisindeks for nye eneboliger
   7. Prisindeks for nye flerbolighus
  2. Vis/skjul: Byggekostnadsindekser
   1. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   2. Byggjekostnadsindeks for bustader
   3. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
  3. Vis/skjul: Kjøpekraftspariteter
   1. BNP per innbygger, prisnivåjustert
   2. Prisnivå på varer og tjenester
  4. Vis/skjul: Konsumpriser
   1. Egenbetaling i barnehager, nivåtall
   2. Eigenbetaling i barnehagar, endringstal
   3. Harmonisert konsumprisindeks
   4. Konsumprisindeksen
   5. Konsumprisindeks for Svalbard
  5. Vis/skjul: Produsent- og engrosprisindekser
   1. Elektrisitetspriser
   2. Kostnadsindeks for lastebiltransport
   3. Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon
   4. Prisindekser for næringslivstjenester
   5. Prisindekser for transport og lagring
   6. Prisindeks for engroshandel
   7. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands
   8. Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Vareprisindeks for industrinæringene
 15. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
  1. Vis/skjul: Barne- og familievern
   1. Barnevern
   2. Barnevernsinstitusjoner
   3. Familievern
   4. Mekling for foreldre
   5. Statleg barnevern - StatRes
  2. Vis/skjul: Kriminalitet og rettsvesen
   1. Anmeldte lovbrudd
   2. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes
   3. Etterforskede lovbrudd
   4. Fengslinger
   5. Forliksrådenes virksomhet
   6. Kriminalomsorgen - StatRes
   7. Ofre for anmeldte lovbrudd
   8. Politi og påtale - StatRes
   9. Straffereaksjoner
   10. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen
  3. Vis/skjul: Levekår
   1. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
   2. Boforhold, levekårsundersøkelsen
   3. Helseforhold, levekårsundersøkelsen
   4. Husholdningenes inntekter, ulike grupper
   5. Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
   6. Levekår blant innvandrere
   7. Organisasjonsaktiviteter, levekårsundersøkelsen
   8. Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen
   9. Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen
   10. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen
  4. Vis/skjul: Trygd og stønad
   1. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
   2. Barnetilsynsordninger
   3. Kvalifiseringsstønad
   4. Personell i sosialtenesta
   5. Tjenestepensjoner
   6. Økonomisk sosialhjelp
 16. Vis/skjul: Svalbard
  1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
   1. Sysselsetting, registerbasert
  2. Vis/skjul: Bedrifter, foretak og regnskap
   1. Næringer på Svalbard
  3. Vis/skjul: Befolkning
   1. Befolkningen på Svalbard
  4. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
   1. Boliger
   2. Byggeareal
   3. Bygningsmassen
  5. Vis/skjul: Energi og industri
   1. Elektrisitet, årstal
  6. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Skattestatistikk for personer
  7. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Museum og samlingar
  8. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
  9. Vis/skjul: Natur og miljø
   1. Areal av land og ferskvatn
   2. Avfall frå hushalda
   3. Farlig avfall
   4. Utslipp til luft, kommunetall
   5. Vernede områder
  10. Vis/skjul: Offentlig sektor
   1. Offentlige foretak, strukturstatistikk
   2. Offentlig sektor på Svalbard
   3. Skatterekneskap
  11. Vis/skjul: Priser og prisindekser
   1. Konsumprisindeks for Svalbard
  12. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Anmeldte lovbrudd
   2. Etterforskede lovbrudd
   3. Forliksrådenes virksomhet
   4. Ofre for anmeldte lovbrudd
   5. Straffereaksjoner
  13. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
   1. Internett-målinga
  14. Vis/skjul: Transport og reiseliv
   1. Godstransport på kysten
   2. Lufttransport
   3. Overnattingar
   4. Registrerte kjøretøy
  15. Vis/skjul: Utdanning
   1. Barnehager
   2. Regnskap for private barnehager
 17. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
  1. Vis/skjul: Forskning og innovasjon i næringslivet
   1. Forskning og utvikling i næringslivet
   2. Innovasjon i næringslivet
  2. Vis/skjul: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT
   1. Bruk av IKT i husholdningene
   2. Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene
   3. Bruk av IKT i næringslivet
   4. Bruk av IKT i staten
   5. Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk
   6. Internett-målinga
   7. Norsk mediebarometer
   8. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   9. Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon
   10. Utenrikshandel med IKT-varer
   11. Økonomiske strukturer i informasjonssektoren
 18. Vis/skjul: Transport og reiseliv
  1. Vis/skjul: Landtransport
   1. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   2. Drosjetransport
   3. Godstransport med lastebil over grensen
   4. Godstransport med norske lastebiler
   5. Godstransport med utenlandske lastebiler
   6. Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper
   7. Innenlandske transportytelser
   8. Jernbanetransport
   9. Jernbaneverket - StatRes
   10. Kjørelengder
   11. Kollektivtransport
   12. Kostnadsindeks for buss
   13. Kostnadsindeks for lastebiltransport
   14. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   15. Prisindekser for transport og lagring
   16. Registrerte kjøretøy
   17. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   18. Statens vegvesen - StatRes
   19. Transport med små godsbiler
   20. Transport og lagring, strukturstatistikk
   21. Veitrafikkulykker med personskade
  2. Vis/skjul: Luftfart
   1. Innenlandske transportytelser
   2. Lufttransport
   3. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   4. Prisindekser for transport og lagring
   5. Transport og lagring, strukturstatistikk
  3. Vis/skjul: Reiseliv
   1. Campingstatistikk
   2. Grensehandel
   3. Hytteformidling
   4. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   5. Overnattingar
   6. Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk
   7. Reiseundersøkelsen
   8. Satellittregnskap for turisme
   9. Serveringsvirksomhet, omsetning
  4. Vis/skjul: Sjøtransport
   1. Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart
   2. Driftsundersøkelse for sjøfart
   3. Ferger mellom Norge og utlandet
   4. Godstransport på kysten
   5. Handelsflåten, norskregistrerte skip
   6. Innanlandsk rutefart
   7. Innenlandske transportytelser
   8. Kollektivtransport
   9. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart
   10. Kystverket - StatRes
   11. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   12. Prisindekser for transport og lagring
   13. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   14. Sjøtransportundersøkelsen
   15. Sjøulykker
   16. Skipsanløp i norske og utenlandske havner
   17. Transport og lagring, strukturstatistikk
   18. Utenrikshandel med sjøfartstjenester
 19. Vis/skjul: Utdanning
  1. Vis/skjul: Barnehager
   1. Barnehager
   2. Barnetilsynsordninger
   3. Egenbetaling i barnehager, nivåtall
   4. Eigenbetaling i barnehagar, endringstal
   5. Regnskap for private barnehager
  2. Vis/skjul: Grunnskoler
   1. Elevar i grunnskolen
   2. Grunnskoleopplæring for vaksne
   3. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   4. Lærarar
   5. Nasjonale prøver
   6. Regnskap fra private skoler
  3. Vis/skjul: Høyere utdanning
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Folke- og boligtellingen. Studenters bosted og boforhold
   3. Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler
   4. Gjennomstrømning i høyere utdanning
   5. Lærarar
   6. Regnskap fra private skoler
   7. Studenter ved universiteter og høgskoler
   8. Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler
   9. Universiteter og høgskoler - StatRes
  4. Vis/skjul: Utdanningsnivå
   1. Befolkningens utdanningsnivå
   2. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning
   3. Innvandrernes utdanningsnivå
   4. Leseferdigheter og tallforståelse
  5. Vis/skjul: Videregående utdanning
   1. Gjennomstrømning i videregående opplæring
   2. Lærarar
   3. Lærlinger og avlagte fag- og svenneprøver
   4. Regnskap fra private skoler
   5. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
  6. Vis/skjul: Voksenopplæring
   1. Folkehøgskolar
   2. Grunnskoleopplæring for vaksne
   3. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   4. Livslang læring
   5. Norskopplæring for voksne innvandrere
   6. Opplæring i bedrifter
   7. Studieforbundenes opplæringsvirksomhet
   8. Voksenopplæring, godkjente nettskoler
   9. Voksnes læring
 20. Vis/skjul: Utenriksøkonomi
  1. Vis/skjul: Fordringer og gjeld overfor utlandet
   1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
   2. Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning
   3. Direkteinvesteringer, transaksjoner
   4. Internasjonale reservar og valutalikviditet
   5. Internasjonal investeringsposisjon
   6. Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet
   7. Porteføljeinvesteringer i utlandet
   8. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
   9. Utenlandsgjeld
  2. Vis/skjul: Utenrikshandel
   1. Eksport av laks
   2. Utanrikshandel med tenester
   3. Utenrikshandel med IKT-varer
   4. Utenrikshandel med sjøfartstjenester
   5. Utenrikshandel med varer
   6. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
  3. Vis/skjul: Utenriksregnskap
   1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
   2. Landfordelt utenriksregnskap
   3. Utanrikshandel med tenester
   4. Utenrikshandel med varer
   5. Utenriksregnskap
   6. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
 21. Vis/skjul: Valg
  1. Vis/skjul: Folkeavstemninger
   1. Folkeavstemningen om EU
   2. Lokale folkeavstemninger
  2. Vis/skjul: Kommunestyre- og fylkestingsvalg
   1. Finansiering av politiske partier
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget
   3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalg
   4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater
   5. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett
   6. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere
  3. Vis/skjul: Sametingsvalg
   1. Sametingsvalet
  4. Vis/skjul: Stortingsvalg
   1. Finansiering av politiske partier
   2. Stortingsvalet
   3. Stortingsvalet, personar med røysterett
   4. Stortingsvalget, listekandidater
   5. Stortingsvalget, valgundersøkelsen
   6. Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere
 22. Vis/skjul: Varehandel og tjenesteyting
  1. Vis/skjul: Tjenesteyting
   1. Annen tjenesteyting, omsetning
   2. Annen tjenesteyting, strukturstatistikk
   3. Avfall fra tjenesteytende næringer
   4. Energibruk i tjenesteytende næringer
   5. Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper
   6. Næringslivstjenester, strukturstatistikk
   7. Omsetningsindeks for næringslivstjenester
  2. Vis/skjul: Varehandel
   1. Alkoholomsetning
   2. Avanseundersøkelse for engroshandel
   3. Detaljomsetningsindeksen
   4. Grensehandel
   5. Investeringsindeks for detaljhandel
   6. Omsetning i varehandel
   7. Omsetning i varehandel, etter varegruppe
   8. Prisindeks for engroshandel
   9. Sal av petroleumsprodukt
   10. Varehandel, strukturstatistikk
   11. Varekonsumindeksen
 23. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
  1. Vis/skjul: Eierskap og roller
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Eigarskap og roller i næringslivet
   3. Etablerere i næringslivet
   4. Styre og leiing i aksjeselskap
  2. Vis/skjul: Konkurser
   1. Opna konkursar
  3. Vis/skjul: Regnskap
   1. Nøkkeltall for børsnoterte selskaper
   2. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper
   3. Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser
   4. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
  4. Vis/skjul: Skatt, næringsvirksomhet
   1. Selskapers inntekter og fradrag
   2. Skattelikninga
   3. Skatt for selskaper
  5. Vis/skjul: Virksomheter og foretak
   1. Bruk av IKT i næringslivet
   2. Forskning og utvikling i næringslivet
   3. Føretak
   4. Innovasjon i næringslivet
   5. Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst
   6. Næringer på Svalbard
   7. Opplæring i bedrifter
   8. Prisindekser for næringslivstjenester
   9. Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge
   10. Virksomheter