Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

13249: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom- 2020-kommunestruktur (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
5055 Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland: 5012 Snillfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse tre kommunene. Statistikken viser ikke tall for disse kommunene. 1806 Narvik og 1875 Hamarøy: 1850 Tysfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse to kommunene. Statistikken viser ikke tall for disse kommunene.

Rom i sykehjem eller aldershjem, pr. 31.12. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle). Plassene slik de er lokalisert, ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrense. Rom for både langtids og tidsbegrenset opphold. Ikke inkludert rom som hovedsakelig brukes til KAD (kommunale akutte døgnplasser/øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.

statistikkvariabel

Andel enerom (prosent)

Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.