Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

13213: Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner, etter balansedata (F) 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. Anleggsmidler , A.1 Varige driftsmidler , A.1.1 Faste eiendommer og anlegg ,

Valgt 0 av totalt 64

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle tall er i 1000 kr.

Data er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap for fylkeskommuner og kommunale foretak (FKF) og interkommunale selskaper (IKS) og samarbeider. Regnskapene til IKS er fordelt på eierfylkeskommuner etter eierandeler hentet fra Foretaksregistret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 13192 'Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. FKF og IKS, etter balansedata (F).

Vi gjør oppmerksom på at konserninterne fordringer og gjeld vises som egne variabler, men de inngår ikke i sumbegrepene. Dersom det er differanse mellom fordringer og gjeld i fylkesregnskapet og i særbedriftene, så vil ikke sum eiendeler stemme overens med sum gjeld og egenkapital. Nederst i tabellen vises variabler med eventuell differanse mellom fordringer og gjeld i fylkeskommunen og særbedriften(e). Om variablene er lik 0 er fordringer og/eller gjeld mellom fylkeskommunen og særbedriften(e) ført riktig, eller at fylkeskommunen ikke har særbedrifter. Om variablene ikke er lik 0 viser det at fordringer og/eller mellom fylkeskommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert.

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.
.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.