Til toppen

13211: Finansielle grunnlagsdata konsolidert kommune, etter regnskapsbegrep (K) 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Akkumulert regnskapsmessig resultat , Akkumulert resultat investeringsregnskapet , Andre driftsinntekter, ekskl. mva-kompensasjon ,

Valgt 0 av totalt 63

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende konsoliderte nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
Tabellen inneholder konsoliderte finansielle grunnlagstall for kommunen. Alle tall er i 1000 kr.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.

Vi gjør oppmerksom på at fordelingen mellom skatt på inntekt og formue og naturressursskatt ikke nødvendigvis er riktig for alle kommunene. Inntektene fra naturressursskatt kan være for lave, mens personskatteinntektene kan være tilsvarende for høye.

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene for 2020 er rettet. Rettedato 26.03.2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken