Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

13192: Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. fylkeskomm. foretak og interfylkeskomm. selskaper, etter balansedata (F) 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A.Anleggsmidler , A.1 Varige driftsmidler , A.1.1 Faste eiendommer og anlegg ,

Valgt 0 av totalt 58

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle tall er i 1000 kr.

Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommunebalanser. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «fylkeskassa». Du finner tilsvarende tabell med data for fylkeskommunen inkludert fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper i statistikkbanktabell 13213 'Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner, etter balansedata (F)

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende
.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.