Kommuneregnskap

Til toppen

13178: Økonomisk oversikt investering kommune, etter art (K) 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Investeringer i varige driftsmidler , Tilskudd til andres investeringer , Investeringer i aksjer og andeler i selskaper ,

Valgt 0 av totalt 42

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standarisert oversikt over kommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr.

Tallene er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap fra kommuner og kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider (Kommunale oppgavefellesskap (KO) og Interkommunale politiske råd (IPR)) og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «kommunekonsern».

Overføringer og kjøp mellom kommune og særbedrift nettes ut slik at regnskapet ikke blåses opp. Variablene for differansen av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for investeringsinntekter og -utgifter. Indikator lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er riktig ført, eller at kommunen ikke har særbedrifter. Indikator som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at kommuneregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert.

.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.