Til toppen

13174: Økonomisk oversikt investering kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaer, etter art (K) 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Investeringer i varige driftsmidler , Tilskudd til andres investeringer , Investeringer i aksjer og andeler i selskaper ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over kommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr.

Tallene er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap fra kommunene. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «kommuneskassa».

Du finner tilsvarende tabell for kommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12320 Økonomisk oversikt investering, etter art (K).

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.

Rettinger:
Det var brukt feil definisjon av variabelen 'Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon' slik at summen av de enkelte utgiftsbegrepene ikke stemte overens med Sum driftsutgifter.
Feilen er rettet for alle årgangene. Rettet til publiseringen 16. mars 2020.
Interne summeringsfeil i tabellen er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken