Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

12912: Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter (i investering) , Overføringsinntekter med krav til motytelse, ekskl. mva-kompensasjon ,

Valgt 0 av totalt 35

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr.

Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommuneregnskap. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskassa'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12322 'Økonomisk oversikt investering fylkeskommune, etter art (F)'

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.

Retting til publiseringen 16. mars 2020:
Det var brukt feil definisjon av variabelen 'Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon' slik at summen av de enkelte utgiftsbegrepene ikke stemte overens med Sum driftsutgifter.
Feilen er rettet for alle årgangene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.