Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

12363: Økonomisk oversikt drift fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringsinntekter med krav til motytelse i drift ,

Valgt 0 av totalt 40

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over alle utgifter og inntekter vedrørende fylkeskommunens drift. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommuneregnskap på kostra-skjema 0C. Tabellen omfatter det vi tidligere kalte 'fylkeskassa'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen inklusiv foretak og selskap (tidligere kalt «konsern») i statistikkbank-tabellen 12167 Økonomisk oversikt drift, etter art (F)

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.