Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

12322: Økonomisk oversikt investering, etter art (F) (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter (i investering) , Overføringsinntekter med krav til motytelse, ekskl. mva-kompensasjon ,

Valgt 0 av totalt 50

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens investeringer, og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr.

Data er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap for fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) og samarbeider. Regnskapene til IKS er fordelt på eierfylkeskommuner etter eierandeler hentet fra Foretaksregistret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'.

Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12912 Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F)

Overføringer og kjøp mellom fylke og særbedrift nettes ut slik at regnskapet ikke blåses opp. Variablene for differansen av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for driftsinntekter og driftsutgifter. Er variablen lik 0 viser det at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er riktig ført, eller at fylke ikke har særbedrifter. Differanse-variabler som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap eller noen av særregnskapene ikke er rapportert.

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.