Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12229: Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
prosent
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
prosent
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
prosent
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
prosent
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Referansetid
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
31.12
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
31.12
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
31.12
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2019. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken