Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12228: Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
prosent
Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere (årsverk):
årsverk
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid (helse og sosial) (antall):
antall
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
antall
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
antall
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Befolkning i alt (antall):
antall
Befolkning 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
antall
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
antall
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Referansetid
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
31.12
Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere (årsverk):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid (helse og sosial) (antall):
31.12
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
31.12
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
31.12
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Befolkning i alt (antall):
31.12
Befolkning 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
31.12
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
31.12
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall. Data er hentet fra KOSTRA kommuneregnskap, KOSTRA Bolig, KOSTRA sosialtjenesten og a-ordningen. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2019. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken