Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) , Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) , Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1) KOSTRA kommunegruppering:
SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

2) Årsverk:
Tall for 2015-2019 ble oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende i mars 2021. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for samme periode. Ingen av metodene gir store utslag for helse- og omsorgstallene.

3) Brukerdata (IPLOS)
Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen. Kommunereformen har for enkelte sammenslåtte kommuner gitt utfordringer med å samkjøre databaser, slik at noen tall for både nye og utgåtte kommuner kan inneholde feil. Om årgang 2019 av statistikken Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)

Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.