Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

12180: Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter balansedata (F) (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anleggsmidler inkl. konserninterne langsiktige fordringer , Faste eiendommer og anlegg , Utstyr, maskiner og transportmidler ,

Valgt 0 av totalt 48

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle tall er i 1000 kr.

Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommunebalanser. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «fylkeskassa». Du finner tilsvarende tabell med data for fylkeskommunen inkludert fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper i statistikkbanktabell 12365 'Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner, etter balansedata (F)

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til en mer riktig fordeling av eierandeler i IKSer, korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.