Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1) Antall brukere fordelt etter tjenestegrupper, alder og kommune/fylke/KOSTRA-grupper. Dersom en bruker mottar flere tjenester, telles vedkommende bare én gang i hver tjenestegruppe.

2) Brukerdata (IPLOS), endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.

3) SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i Endring av KOSTRA-grupper fra og med 2020.


Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - årgangsspesifikke bemerkninger

Om statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.
Om statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.