Kommunehelsetenesta

Til toppen
11994: Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk, etter utdanning (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsestjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk):
31.12
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsestjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
utdanning
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk etter utdanning. Datakilde: SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og KOSTRA-skjema 1 SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Ved publisering 16.mars 2020 er årsverkstallene oppdaterte med ny metode for alle årganger tilbake til 2015 i tabellen. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Dette har konsekvenser for alle avtalte årsverk utenom for lege og fysioterapeuter i denne tabellen. Årsverkstallene på kommunenivå tar ikke høyde for eventuelle kjøp og salg over kommunegrenser. Det tar heller ikke høyde for interkommunale samarbeid. Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om ulikt personell, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken