Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
11875: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
antall
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - kommunale plasser (antall):
antall
Sykehjem - disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
antall
Aldershjem - disponible plasser (antall):
antall
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
antall
Barneboliger - disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - demensplasser (antall):
antall
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
antall
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
antall
Referansetid
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
31.12
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - kommunale plasser (antall):
31.12
Sykehjem - disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
31.12
Aldershjem - disponible plasser (antall):
31.12
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Barneboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - demensplasser (antall):
31.12
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
31.12
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner pr. 31.12. Inkluderer sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig. 'disponible plasser' betyr at plassene er korrigert for kjøp/salg over kommunegrensene. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert, dvs. at ledige plasser er inkludert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle) som inngår i det kommunale tilbudet. Både langtidsplasser og tidsbegrensede plasser. Ikke inkludert KAD (kommunale akutte døgnplasser) / ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken