Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

11875: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Institusjon - alle disponible plasser (antall) , Institusjoner - private disponible plasser (antall) , Institusjon - kommunale plasser (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner pr. 31.12. Inkluderer sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig. 'disponible plasser' betyr at plassene er korrigert for kjøp/salg over kommunegrensene. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert, dvs. at ledige plasser er inkludert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle) som inngår i det kommunale tilbudet. Både langtidsplasser og tidsbegrensede plasser. Ikke inkludert KAD (kommunale akutte døgnplasser) / ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.