Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

11645: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Praktisk hjelp: daglege gjeremål , Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjeremål , Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endring 15.6.2018 for årgangar til og med 2016: For valet «Tenestegruppe» under kategorien «Tenestetype» blei innhaldet endra frå sum av tenester til unike brukarar innan tenestegruppa. I tabell 11645 klassifiserast tenesta «Avlasting i institusjon» som rullerande og ikkje-rullerande. Ein liten del av rapporterte tenester ikkje registrert med verdi på «rullerande» og kjem difor ikkje med i oppteljinga i denne tabellen Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Se forøvrig:
Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - årgangsspesifikke bemerkninger
Om statistikkbanktabellene for Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

tenestetype

Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA): 1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.