Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

11645: Brukarar av omsorgstenester per 31.12., etter alder og detaljert teneste (K) (B) 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

tenestetype Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Brukarar av omsorgstenester:
personar
Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar):
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Brukarar av omsorgstenester:
31.12.
Brukarar av omsorgstenester (per 1 000 innbyggjarar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endring 15.6.2018 for årgangar til og med 2016: For valet «Tenestegruppe» under kategorien «Tenestetype» blei innhaldet endra frå sum av tenester til unike brukarar innan tenestegruppa.
I tabell 11645 klassifiserast tenesta «Avlasting i institusjon» som rullerande og ikkje-rullerande. Ein liten del av rapporterte tenester ikkje registrert med verdi på «rullerande» og kjem difor ikkje med i oppteljinga i denne tabellen
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
tenestetype
Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
Brukarstyrt personleg assistanse (BPA): 1504 Ålesund har hatt stor nedgang i talet på mottakarar av Brukarstyrt personleg assistanse, frå 166 i 2017 til 33 i 2018. 2018-talet er korrekt, medan tal fram til 2017 var for høge. Dette gjer også at tal for BPA for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 13 har vore for høgt tom. 2017, og at nedgangen frå 2017 til 2018 ikkje er reell.

Brukerveiledning for statistikkbanken