Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
06431: Hovedoversikt balanse (F) (avslutta serie) 2004 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
EIENDELER:
1000 Kroner
Sum Anleggsmidler (A):
1000 Kroner
Faste eiendommer og anlegg:
1000 Kroner
Utstyr, maskiner og transportmidler:
1000 Kroner
Utlån:
1000 Kroner
Konserninterne langsiktige fordringer:
1000 Kroner
Aksjer og andeler (anleggsmidler):
1000 Kroner
Pensjonsmidler:
1000 Kroner
Sum Omløpsmidler (B):
1000 Kroner
Kortsiktige fordringer:
1000 Kroner
Konserninterne kortsiktige fordringer:
1000 Kroner
Premieavvik (OM):
1000 Kroner
Aksjer og andeler (omløpsmidler):
1000 Kroner
Sertifikater:
1000 Kroner
Obligasjoner:
1000 Kroner
Derivater (OM):
1000 Kroner
Kasse og bankinnskudd:
1000 Kroner
Sum Eiendeler (C=A+B):
1000 Kroner
GJELD OG EGENKAPITAL:
1000 Kroner
Sum Egenkapital (D):
1000 Kroner
Disposisjonsfond:
1000 Kroner
Bundne driftsfond:
1000 Kroner
Ubundne investeringsfond:
1000 Kroner
Bundne investeringsfond:
1000 Kroner
Regnskapsmessig mindreforbruk:
1000 Kroner
Regnskapsmessig merforbruk:
1000 Kroner
Udisponert i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Udekket i investeringsregnskapet:
1000 Kroner
Kapitalkonto:
1000 Kroner
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift:
1000 Kroner
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, investering:
1000 Kroner
Likviditetsreserve:
1000 Kroner
Gjeld::
1000 Kroner
Sum Langsiktig gjeld (E):
1000 Kroner
Pensjonsforpliktelse:
1000 Kroner
Ihendehaverobligasjonslån:
1000 Kroner
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår:
1000 Kroner
Sertifikatlån:
1000 Kroner
Andre lån:
1000 Kroner
Konsernintern langsiktig gjeld:
1000 Kroner
Sum Kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Kassakredittlån:
1000 Kroner
Annen kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Konsernintern kortsiktig gjeld:
1000 Kroner
Derivater (KG):
1000 Kroner
Premieavvik (KG):
1000 Kroner
Sum gjeld og egenkapital (G=D+E+F):
1000 Kroner
MEMORIAKONTI:
1000 Kroner
Sum Memoriakonti:
1000 Kroner
Ubrukte lånemidler:
1000 Kroner
Ubrukte konserninterne lånemidler:
1000 Kroner
Andre memoriakonti:
1000 Kroner
Motkonto for memoriakontiene:
1000 Kroner
Referansetid
EIENDELER:
1.1.
Sum Anleggsmidler (A):
1.1.
Faste eiendommer og anlegg:
1.1.
Utstyr, maskiner og transportmidler:
1.1.
Utlån:
1.1.
Konserninterne langsiktige fordringer:
1.1.
Aksjer og andeler (anleggsmidler):
1.1.
Pensjonsmidler:
1.1.
Sum Omløpsmidler (B):
1.1.
Kortsiktige fordringer:
1.1.
Konserninterne kortsiktige fordringer:
1.1.
Premieavvik (OM):
1.1.
Aksjer og andeler (omløpsmidler):
1.1.
Sertifikater:
1.1.
Obligasjoner:
1.1.
Derivater (OM):
1.1.
Kasse og bankinnskudd:
1.1.
Sum Eiendeler (C=A+B):
1.1.
GJELD OG EGENKAPITAL:
1.1.
Sum Egenkapital (D):
1.1.
Disposisjonsfond:
1.1.
Bundne driftsfond:
1.1.
Ubundne investeringsfond:
1.1.
Bundne investeringsfond:
1.1.
Regnskapsmessig mindreforbruk:
1.1.
Regnskapsmessig merforbruk:
1.1.
Udisponert i investeringsregnskapet:
1.1.
Udekket i investeringsregnskapet:
1.1.
Kapitalkonto:
1.1.
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift:
1.1.
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, investering:
1.1.
Likviditetsreserve:
1.1.
Gjeld::
1.1.
Sum Langsiktig gjeld (E):
1.1.
Pensjonsforpliktelse:
1.1.
Ihendehaverobligasjonslån:
1.1.
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår:
1.1.
Sertifikatlån:
1.1.
Andre lån:
1.1.
Konsernintern langsiktig gjeld:
1.1.
Sum Kortsiktig gjeld:
1.1.
Kassakredittlån:
1.1.
Annen kortsiktig gjeld:
1.1.
Konsernintern kortsiktig gjeld:
1.1.
Derivater (KG):
1.1.
Premieavvik (KG):
1.1.
Sum gjeld og egenkapital (G=D+E+F):
1.1.
MEMORIAKONTI:
1.1.
Sum Memoriakonti:
1.1.
Ubrukte lånemidler:
1.1.
Ubrukte konserninterne lånemidler:
1.1.
Andre memoriakonti:
1.1.
Motkonto for memoriakontiene:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 53 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken