Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
06408: F. Pleie og omsorg - kvalitet (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Sist endret
05.07.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
Prosent
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
Prosent
System for brukerundersøkelser i institusjon:
Ja/nei
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
Ja/nei
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
Prosent
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
Prosent
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
Prosent
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
Prosent
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
Prosent
Referansetid
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner:
1.1.
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc:
1.1.
System for brukerundersøkelser i institusjon:
1.1.
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole:
1.1.
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet:
1.1.
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år:
1.1.
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

NAVs Aa-register har vært hovedkilde for årsverkstall i KOSTRA fram til 2014. Overgangen til a-ordningen gjør at det ikke kan publiseres 2015-tall for årsverk i mars. For overordnede tall for sysselsatte, se egen tabell, S1. Sysselsetting i kommunene/fylkeskommunene. For nærmere detaljer, se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken