Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

05064: Detaljerte regnskapstall, driftsregnskapet funksjonsfordelt (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 2003 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter , Lønnsutgifter , - herav sykelønnsrefusjon ,

Valgt 0 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 400 Politisk styring , 410 Kontroll og revisjon , 420 Administrasjon ,

Valgt 0 av totalt 107

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Detaljert forklaring

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

regnskapsomfang

Fylkeskommunekonsern består av fylkeskommunen og særbedriftene som utfører fylkeskommunale oppgaver for fylkeskommunen som fylkeskommunen ellers ville ha utført selv. Med særbedrifter menes fylkeskommunale foretak organisert etter kommunelovens kapittel 11 og interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper. Konserntall er gjeldende fra og med 2007.

artgruppe

Brutto driftsutgifter minus brutto driftsinntekter skal ikke være lik netto driftsutgifter. På funksjon/tjenesteområde skyldes dette at brutto driftsutgifter korrigeres for artene 710 Sykelønnsrefusjon og 729 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet. Tilsvarende korreksjoner gjøres ikke i brutto driftsinntekter. Netto driftsutgifter korrigeres for art 728 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet.