Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

05053: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter næring (SN2002). Bedrifter (F) (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringshovedgruppe 64.2 er f.o.m. 2002 delt inn i 64.21, 64,22, 64.23 og 64.24.
region
Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Sysselsetting
Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Til faktorpriser.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').
statistikkvariabel: Bedrifter , næring (SN2002): 62 Lufttransport
Tall for lufttransport er ikke tilgjengelig.

Brukerveiledning for statistikkbanken