Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
04940: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Agim Shabani, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2469
ags@ssb.no

Måleenhet
Akkumulert merforbruk fra tidligere år, konsern:
1000 Kroner
Akkumulert regnskapsresultat, konsern:
1000 Kroner
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Aksjer og andeler, konsern:
1000 Kroner
Andre driftsinntekter, konsern:
1000 Kroner
Andre statlige tilskudd til driftsformål, konsern:
1000 Kroner
Arbeidskapital ex. premieavvik, konsern:
1000 Kroner
Avskrivninger, konsern:
1000 Kroner
Beregningsgrunnlag for rentekompensasjonsordningenefylkeskonsern:
1000 Kroner
Bruk av lån (netto), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsresultat, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 400, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 410, Konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 420, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 421, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 430, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 440, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 450, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 470 og 471, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 472, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 473, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 480, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, funksjon 490, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, fysisk planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, næring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært fylkeskomm ansvar, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, fys.planl/kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, næring, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg., tjenester utenf ord. fylkeskomm. ansvar, konsern:
1000 Kroner
Disposisjonsfond, konsern:
1000 Kroner
Diverse intern finansiering, konsern:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Frie inntekter:
1000 Kroner
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1000 Kroner
Intern finansiering, konsern (bruk av fond/avsetning til fond, konsern):
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld, konsern:
1000 Kroner
Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern:
?
Likviditet som ikke er lånefinansiertkonsern:
1000 Kroner
Lønn i alt, konsern:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Lønn, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Lønn, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Lønn, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Lønn, sosialtiltak og familievern, konsern:
1000 Kroner
Lønn, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Lønn, kultur, konsern:
1000 Kroner
Lønn, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Lønn, næring, konsern:
1000 Kroner
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Lønn, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Lønn, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Naturressursskatt:
1000 Kroner
Netto avdrag, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsresultat, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 470 og 471 , konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 480, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 490, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, næring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært fylkeskomm. ansvar, konsern:
1000 Kroner
Netto finans, konsern:
1000 Kroner
Netto finans og avdrag, konsern:
1000 Kroner
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1000 Kroner
Netto lånegjeld, konsern:
1000 Kroner
Netto renter, konsern:
1000 Kroner
Netto tap/gevinst finansielle instrumenter, konsern:
1000 Kroner
Overføring fra driftsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Overskudd før lån og avsetninger, konsern:
1000 Kroner
Pensjonsforpliktelse, konsern:
1000 Kroner
Renteeksponert gjeld, fylkeskonsern:
1000 Kroner
Netto renteeksponering, fylkeskonsern:
1000 Kroner
Salg av fast eiendom, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, fys.planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, næring, konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1000 Kroner
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenf ord. fylkeskomm. ansvar, konsern:
1000 Kroner
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1000 Kroner
Statlig rammeoverføring:
1000 Kroner
Sertifikatlån:
1000 Kroner
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., konsern:
1000 Kroner
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Utbytte og eieruttak, konsern:
1000 Kroner
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Akkumulert merforbruk fra tidligere år, konsern:
1.1.
Akkumulert regnskapsresultat, konsern:
1.1.
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Aksjer og andeler, konsern:
1.1.
Andre driftsinntekter, konsern:
1.1.
Andre statlige tilskudd til driftsformål, konsern:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik, konsern:
1.1.
Avskrivninger, konsern:
1.1.
Beregningsgrunnlag for rentekompensasjonsordningenefylkeskonsern:
1.1.
Bruk av lån (netto), konsern:
1.1.
Brutto driftsinntekter i alt, konsern:
1.1.
Brutto driftsresultat, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter administrasjon, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 400, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 410, Konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 420, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 421, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 430, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 440, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 450, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 470 og 471, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 472, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 473, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 480, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, funksjon 490, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fysisk planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kultur, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, næring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært fylkeskomm ansvar, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, barnevern, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, fys.planl/kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultur, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, samferdsel, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, næring, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutg., tjenester utenf ord. fylkeskomm. ansvar, konsern:
1.1.
Disposisjonsfond, konsern:
1.1.
Diverse intern finansiering, konsern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Frie inntekter:
1.1.
Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1.1.
Intern finansiering, konsern (bruk av fond/avsetning til fond, konsern):
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Langsiktig gjeld, konsern:
1.1.
Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern:
1.1.
Likviditet som ikke er lånefinansiertkonsern:
1.1.
Lønn i alt, konsern:
1.1.
Lønn, administrasjon, konsern:
1.1.
Lønn, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Lønn, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Lønn, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Lønn, sosialtiltak og familievern, konsern:
1.1.
Lønn, barnevern, konsern:
1.1.
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Lønn, kultur, konsern:
1.1.
Lønn, samferdsel, konsern:
1.1.
Lønn, næring, konsern:
1.1.
Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Lønn, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Lønn, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, konsern:
1.1.
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Naturressursskatt:
1.1.
Netto avdrag, konsern:
1.1.
Netto driftsresultat, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 470 og 471 , konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 480, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 490, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, barnevern, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, kultur, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, samferdsel, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, næring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært fylkeskomm. ansvar, konsern:
1.1.
Netto finans, konsern:
1.1.
Netto finans og avdrag, konsern:
1.1.
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgfylkeskommune:
1.1.
Netto lånegjeld, konsern:
1.1.
Netto renter, konsern:
1.1.
Netto tap/gevinst finansielle instrumenter, konsern:
1.1.
Overføring fra driftsregnskapet, konsern:
1.1.
Overskudd før lån og avsetninger, konsern:
1.1.
Pensjonsforpliktelse, konsern:
1.1.
Renteeksponert gjeld, fylkeskonsern:
1.1.
Netto renteeksponering, fylkeskonsern:
1.1.
Salg av fast eiendom, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, administrasjon, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, barnevern, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, fys.planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, kultur, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, samferdsel, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, næring, konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern:
1.1.
Salgs- og leieinntekter, tjenester utenf ord. fylkeskomm. ansvar, konsern:
1.1.
Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt:
1.1.
Statlig rammeoverføring:
1.1.
Sertifikatlån:
1.1.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., konsern:
1.1.
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Utbytte og eieruttak, konsern:
1.1.
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet, konsern:
1.1.
Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 132 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Konsern består av fylkeskommuneregnskap og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken