Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

01654: Kommuneregnskap. Balanse (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Omløpsmidler , Kasse, postgiro, bankinnskudd i , Ihendehaverobligasjoner utstedt av ,

Valgt 0 av totalt 32

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0400 Hedmark fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kasse , I alt , Stats- og trygdeforvaltningen ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

balansekapittel

Aksjer og andeler

Gjelder fra 1999.

Bundne driftsfond

T.o.m. 1993: Alle fond

Ubundne kapitalfond

T.o.m. 1993: Overførte bevilgninger

Bundne kapitalfond

Ny f.o.m. 1994.

Disposisjonsfond

Ny f.o.m. 1994.

Likviditetsreserver

Før 1994: Inkl. i 2.599

Kompensasjon merverdiavgift

Fram til og med 1998-regnskapstallene het 2.92 Andre memoriakonti. Kompensasjon merverdiavgift er ny fra og med 1999 regnskapstallene.

sektor

Postbanken

Utgår fra og med 1999. Postbanken inkluderes i sektor 20.

Forretningsbanker og sparebanker inkl. Postbanken

Postbanken ble i 1999 inkludert i sektor 20. Før det var sektor 20 Forretnings- og sparebanker.

Verdipapirfond

Gjelder fra 1998

Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser)

Sektor 41 var før 1999 Forsikring (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser). I 1999 ble denne sektoren splittet mellom ny sektor 41 Livsforsikring m.v. (inkl. kommunale pensjonsfond og -kasser) og ny sektor 47 Skadeforsikring.

Skadeforsikring

Gjelder fra 1999.

Kommuneforetak (egne AS, AL mv.)

Utgår fra og med 1999. Erstattes av ny sektor 68 Selvstendige kommuneforetak og sektor 66 Kommunal forretningsdrift.

Kommunal forretningsdrift (egne og andre kommuners og fylkeskommuners særbedrifter og felleskommunal

Ny f.o.m. 1994. Tidl. inkl. i sektor 65. Fra 1994 til og med 1998 het sektoren Kommuners og fylkeskommuners egne samt andre kommuners særbedrifter og felleskommunale foretak.

Selvstendige kommuneforetak (egne og inter(fylkes) -kommunale aksjeselskaper og andelslag)

Gjelder fra 1999. Erstatter noe av det som tidligere lå innunder sektor 65.