Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsestjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år

Teller: Avtalte årsverk i kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Datakilde: SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk basert på bl.a. a-ordningen, uttrekk 3. uke i november. Nevner: Innbyggere 0-5 år per 31.12