Den europeiske statistikkonkurransen består av tre oppgaver der lagene kvalifiserer seg til å gå til neste oppgave. Alle lagene gjennomfører første oppgave som består av 30 spørsmål om statistikk. Konkurransen er delt inn i to nivåer, ungdomsskole og videregående skole.

Oppgave 1, videregående skole

Grunnleggende statistikkunnskap

1. Ada og Daniel utfører noen målinger av lengder i naturfagstimen. I forsøket beregnet de gjennomsnittet av målingene til å være 120 cm. Dessverre viste det seg at de hadde en målefeil og alle målingene skulle vært 30 cm mer enn det de målte. Hva er den riktige gjennomsnittsverdien?

a) 120 b) 90 c) 150 d) 145

2. Hvor mange forskjellige «ord» (med eller uten mening) kan vi lage ved å stokke om på bokstavene i ordet STATISTIKK slik at «ordet» slutter på bokstaven T?

a) 9! b) 9!⁄16 c) 10!/9 d) Ingen av disse

3. Tabellen under viser utslippet av svevestøv i Norge, målt i tonn, fra forskjellige energikilder i perioden 2015-2018. Hvor stor prosentandel av utslippet av svevestøvet i 2018 stammet fra dieselbruk?

a) 18,98 % b) 14,38 c) 11,45 % d) 19,63 %

En tabell som viser utslipp svevestøv i Norge målt i tonn etter ulike energikilder i perioden 2015-2018. Se lenke under for å komme til tallene i Statistikkbanken til SSB.

Hentet fra tabell 08942 i SSBs Statistikkbank. (Tallene i Statistikkbanken avviker noe fra tallene i oppgaven under grunnet ulike oppdateringer gjort senere).

4. På en skole stiller Ali, Bjarne og Cathrine til valg som elevrådsledere. Skolelevene på skolen mener at sannsynlighetene for at de skal vinne er henholdsvis 50 %, 30 % og 20 %, basert på uformelle Facebook-avstemninger. En av valgkampssakene på skolen er hvorvidt man skal kjøpe et nytt bordtennisbord. Hvis Ali vinner er det 80 % sannsynlighet for at skolen kjøper et nytt bordtennisbord, hvis Bjarne vinner er det 20 % sannsynlighet for at skolen kjøper et nytt bordtennisbord, eller hvis Cathrine vinner er det 50 % sannsynlighet for at skolen kjøper et nytt bordtennisbord. Hva er sannsynligheten for at skolen ikke kjøper et nytt bordtennisbord?

a) 0,71 b) 0,44 c) 0,56 d) 0,34

5. På en skole med 200 elever har 12 elever blodtype AB. Vi måler blodtypen til 20 tilfeldige elever på skolen. Hva er sannsynligheten for at minst ett av elevene som det måles blodtypen av har blodtype AB?

a) 0,5364 b) 0,3421 c) 0,7282 d) 0,9142

Bruk av offisielle statistikkilder

Bruk ssb.no for å finne svaret på spørsmålene under. Spørsmål og svar gjelder for det året konkurransen ble gjennomført, mens det på ssb.no vil ha kommet oppdaterte tall for senere år.

6. Hva er forventet levealder for kvinner i Norge i 2018?

a) 84,49 b) 82,34 c) 83,62 d) 82,95

7. Hvor mange ekteskap mellom par av samme kjønn ble inngått i 2018?

a) 331 b) 333 c) 354 d) 249

Tolkning av statistikk

Svarene på disse spørsmålene er i publikasjonen Kvinner og menn i Europa 2019 (Eurostat).

8. Kvinner i Norge får sitt første barn stadig senere i livet. Hvordan er det i resten av Europa?

a) Mødre i Italia er de eldste når de får sitt første barn

b) Norge har høyest gjennomsnittlig fødealder

c) Mødre i Polen er de yngste når de får sitt første barn

d) Gjennomsnittet i EU er 28 år

9. En større andel menn enn kvinner er røykere i alle land unntatt ett, hvilket?

a) Finland b) Island c) Norge d) Sverige

10. I hvilket land gjør menn minst daglig husarbeid?

a) Hellas b) Kroatia c) Bulgaria d) Ungarn

Oppgave 1, ungdomsskolen

Grunnleggende statistikkunnskap

1. Vi kaster to vanlige terninger. Begge terningene har seks sideflater, nummerert med tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da er det …

a) mest sannsynlig at summen av terningene blir 6

b) mest sannsynlig at summen av terningene blir 7

c) lik sannsynlighet for at summen av terningene blir 4, som at summen av terningene blir 5

d) mest usannsynlig at summen av terningene blir 11

2. Elevene i en klasse fikk vitnemålet sitt og vi har telt hvor mange toppkarakterer hver elev hadde. Resultatet ser du i tabellen under:

Antall toppkarakterer: 0 3 0 1 0 1 5 3 0 2 1 0 4 1 0 2 0 2 0 1

Hvilket alternativ er sant for dette datasettet?

a) Variasjonsbredden mindre enn 1

b) Gjennomsnittet er mindre enn medianen

c) Typetallet delt på gjennomsnittet er lik typetallet

d) Gjennomsnittet er større enn variasjonsbredden

3. En spansk kortstokk består av 10 kort med bilder av mynt, 10 kort med bilder av sverd, 10 kort med bilder av begre og 10 kort med bilder av stokker. Vi trekker to kort uten å legge dem tilbake. Hva er sannsynligheten for å trekke to kort med bilde av stokker?

a) 10/40 b) 12/80 c) 9/156 d) 20/40

4. Vi fører statistikk over hvilke transportmidler elevene på Hans Rosling ungdomsskole bruker til skolen. Transportmidlene elevene bruker er trikk, buss eller sykkel. I tabellen under har vi de konkrete tallene for elevenes valg av transportmidler.

30 % av elevene bruker trikk, 20 % buss, 15 % sykkel, 5 % trikk og sykkel, 10 % trikk og buss, 6 % buss og sykkel, 1 % trikk, buss og sykkel

Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig elev på Hans Rosling ungdomsskole vil reise med trikk og ikke med buss?

a) 0,3 b) 0,14 c) 0,22 d) 0,2

5. Vi kaster to vanlige terninger. Begge terningene har seks sideflater, nummerert med tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da er det …

a) lik sannsynlighet for at summen av terningene blir 5, som at summen av terningene blir 9

b) mest usannsynlig at summen av terningene blir 3

c) mest sannsynlig at summen av terningene blir 6

d) mest sannsynlig at summen av terningene blir 8

Bruk av offisielle statistikkilder

Bruk ssb.no for å finne svaret på spørsmålene under. Spørsmål og svar gjelder for det året konkurransen ble gjennomført, mens det på ssb.no vil ha kommet oppdaterte tall for senere år.

6. Hva er forventet levealder for kvinner i Norge i 2018 ifølge statistikken "Døde"?

a) 84,49 b) 82,34 c) 83,62 d) 82,95

7. Ifølge statistikken "Røyk, akohol og andre rusmidler", hvor stor andel røykte daglig i Norge i 2018?

a) 14 b) 9 c) 24 d) 12

Tolkning av statistikk

Svarene på disse spørsmålene er i publikasjonen Kvinner og menn i Europa 2019 (Eurostat).

8. Kvinner i Norge får sitt første barn stadig senere i livet. Hvordan er det i resten av Europa?

a) Mødre i Italia er de eldste når de får sitt første barn

b) Norge har høyest gjennomsnittlig fødealder

c) Mødre i Polen er de yngste når de får sitt første barn

d) Gjennomsnittet i EU er 28 år

9. En større andel menn enn kvinner er røykere i alle land unntatt ett, hvilket?

a) Finland b) Island c) Norge d) Sverige

10. I hvilket land gjør menn minst daglig husarbeid?

a) Hellas b) Kroatia c) Bulgaria d) Ungarn

Oppgave 2, begge kategorier

Temaet for oppgaven i 2021 var valg og demokrati. Elevene skulle velge en problemstilling å utforske videre basert på en eller flere tabeller fra tabellsettet som ble delt ut. Problemstilling, analysen og konklusjonen skulle presenteres i en Powerpoint-presentasjon på maks 8 sider. Oppgaveteksten var den samme for ungdomsskole og videregående skole, men videregående skole fikk utdelt flere tabeller.

Tabellsettet (Excel)

Oppgave 3, begge kategorier

I Den europeiske finalen i 2021 lagde de nasjonale vinnerlagene fra alle deltakerlandene en video på to minutter om utfordringene med desinformasjon/villedende informasjon i samfunnet, og hvordan offisiell statistikk kan bidra til å løse disse utfordringene.

De europeiske vinnerne ble kåret 31. mai, og det var ett lag fra Slovenia (ungdomsskole) og ett fra Portugal (videregående) som gikk av med seieren.

Se de beste videoene fra 2021 på Eurostats nettsider.

Fasit oppgave 1

Videregående skole

 • 1. Rett svar c) 150
 • 2. Rett svar b) 9!/16
 • 3. Rett svar b) 14,38 %
 • 4, Rett svar b) 0,44
 • 5. Rett svar c) 0,7282
 • 6. Rett svar a) 84,49
 • 7. Rett svar a) 331
 • 8. Rett svar a) Mødre i Italia er de eldste når de får sitt første barn
 • 9. Rett svar d) Sverige
 • 10. Rett svar b) Kroatia

Ungdomsskole

 • 1. Rett svar b) mest sannsynlig at summen av terningene blir 7
 • 2. Rett svar c) Typetallet delt på gjennomsnittet er lik typetallet
 • 3. Rett svar c) 9/156
 • 4. Rett svar d) 0,2
 • 5. Rett svar a) lik sannsynlighet for at summen av terningene blir 5, som at summen av terningene blir 9
 • 6. Rett svar a) 84,49
 • 7. Rett svar b) 9
 • 8. Rett svar a) Mødre i Italia er de eldste når de får sitt første barn
 • 9. Rett svar d) Sverige
 • 10. Rett svar b) Kroatia