Elevene konkurrerer i lag og får testet både sine teoretiske kunnskaper innen matematikk og statistikk, så vel som sine evner til å finne, tolke og bruke offisiell statistikk.

Eurostat, det europeiske statistikkbyrået, er initiativtaker til konkurransen og er ansvarlig for det overordnede opplegget, mens Statistisk sentralbyrå er ansvarlig for konkurransen i Norge. Konkurransen arrangeres årlig.

Hovedmålsettingene for konkurransen er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever og oppmuntre og inspirere lærere til å bruke offisiell statistikk i undervisningen.

Skoleåret 2020/2021 deltok mer enn 2 900 lag fra 16 europeiske land, deriblant nesten 400 lag fra Norge.

Statistikkonkurransen i Norge blir arrangert av Statistisk sentralbyrå, med god faglig støtte fra Norsk statistisk forening.

Hvem kan delta?

Dette er en lagkonkurranse for elever i

  • ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og
  • videregående skole (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig).

Lagene kan ha 1-3 deltakere.

Alle elevene på et lag må tilhøre samme kategori, men ikke nødvendigvis samme skole, klasse eller klassetrinn. Hvert lag må ha en veileder, som oftest en lærer. Det er lagt opp til at elevene skal klare oppgavene selv, de er tilpasset elevenes nivå. All kommunikasjon mellom lagene og SSB skjer via veilederen.

Det er ingen begrensninger på antall deltakere/lag fra samme skole eller på hvor mange lag én og samme lærer kan veilede.

Konkurransen er tverrfaglig og det spiller ingen rolle om veilederen underviser i norsk, matematikk, samsfunnfag eller andre fag.

Veileders rolle

Veilederens rolle er å melde på lag, være kontaktleddet mellom SSB og elevene og bistå elevene i gjennomføringen, for eksempel gjennom å utfordre elevene på spørsmål om hvordan de forstår statistikken.

Hvordan gjennomføres konkurransen?

Hele konkurransen skjer digitalt og består av en nasjonal og en europeisk del. Spørsmålene besvares i en egen portal som er felles for hele Europa. Den nasjonale delen består av to oppgaver. Den første oppgaven består av 30 spørsmål om statistikk. Spørsmålene tar for seg statistiske begreper, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og å finne statistikk på ssb.no og andre europeiske nettsider.

Lagene som består oppgave 1 går videre til oppgave 2 der elevene skal tolke et tabellsett laget av SSB. Elevene lager en problemstilling basert på tabellene og legger fram metoder de har brukt, sine funn og konklusjoner i en digital presentasjon. Det kåres en nasjonal vinner i hver kategori basert på oppgave 1 og 2.

Regler for den nasjonale fasen forteller mer om krav og gjennomføring.

De nasjonale vinnerne deltar i den europeiske delen av konkurransen (oppgave 3). Her skal elevene produsere en video om et bestemt tema knyttet til statistikk som er felles for hele Europa.

Språkkunnskaper

Oppgave 1 og 2 foregår i hovedsak på norsk, men i oppgave 1 vil noen av spørsmålene være knyttet til en engelsk Eurostat-publikasjon. Oppgave 3 vil i hovedsak være på engelsk, men elevene kan snakke norsk i videoen.

Tidsbruk

Oppgave 1 tar ca. tre timer og man får en periode på tre uker på å gjennomføre denne. Man trenger ikke svare på alle spørsmålene samtidig, men kan lagre og fortsette når det passer, så lenge man sender inn innen fristen. For oppgave 2 bør man beregne en til to dager totalt. Her får elevene en periode på ca. fire uker til gjennomføringen.

Tidsplan

Med forbehold om endringer

  • Påmelding: September-oktober
  • Oppgave 1: November (3-4 uker)
  • Oppgave 2: Desember-januar (ca. 4 uker)
  • Kåring norske vinnere og premieseremoni: Februar
  • Den europeiske finalen/oppgave 3: Mars-april
  • Annonsering av europeiske vinnere, premieseremoni: Juni

Premier

Det er pengepremier til de tre beste lagene i hver kategori i den nasjonale delen, dvs. til lagene som gjør det best i oppgave 2.

Det er også pengepremier til lagene som vinner den europeiske finalen. Hvis koronasituasjonen tillater det blir vinnerlagene med veileder invitert til en fysisk premieseremoni i ett land i Europa (reiseutgifter dekket).

Ta kontakt med oss om du har spørsmål på skole@ssb.no.

Startsiden til SSB skole finner du her.