Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Forskjellen på kvinner og menn i Europa

  Kvinner lever lengst og gjør mest husarbeid, mens menn tjener bedre og trener mer. Men hvem røyker mest? Og hvem pensjonerer seg tidligst? Eurostats nye publikasjon har svarene.

  Artikkel
 • Færre foreldremeklinger gjøres eksternt

  I fjor ble det gjennomført om lag 20 000 meklinger for foreldre, noe som var på nivå med året før. Familievernkontorene tar seg av litt flere av meklingene, mens eksterne meklere opplever en liten nedgang.

  Artikkel
 • Største vekst i familievernsaker på over 15 år

  Antall familievernsaker økte i fjor med 9 prosent fra året før. Dette er den kraftigste økningen på denne siden av tusenårsskiftet.

  Artikkel
 • Laveste antall oppklarte lovbrudd siden 90-tallet

  Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av mer enn 319 000 lovbrudd i 2016, som er 3 prosent færre enn året før. Det var en nedgang både i antall uoppklarte og oppklarte lovbrudd, samt antall siktelser og siktede gjerningspersoner. ...

  Artikkel
 • Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene

  149 000 personer ble registrert som ofre for lovbrudd i 2016. Med fortsatt stor nedgang i tyveriofre er det totale antallet ofre det laveste i de 13 årene med denne typen statistikk. Flere barn og unge er imidlertid registrert blant ofrene for vol...

  Artikkel
 • Færre unge straffet også i 2015

  Det var 3 prosent færre straffereaksjoner i 2015 enn året før, med særlig stor nedgang i forenklede forelegg. Nedgangen fortsetter for de yngste aldersgruppene, men fremdeles er de straffede under 25 år overrepresentert i mange lovbruddstyper.

  Artikkel
 • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

  Blant alderspensjonistene er privat AFP vanligst blant de med relativt lave inntekter, men sammenlignet med alle 66-åringer er de ofte i øvre del av inntektsfordelingen.

  Artikkel
 • Slik har vi det – 2017

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er det slik at «alle har sitt», eller hoper det seg mer opp med levekårsutfordringer hos noen grupper? Hvem i befolkningen kommer generelt godt ut av det?

  Artikkel
 • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

  Rapporter 2017/24

  Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år.

  Publikasjon
 • Politiske ressurser og deltakelse

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er det de samme gruppene som har høy tillit til det politiske systemet og som oftere deltar aktivt gjennom stemmegivning, fagforeningsarbeid og andre former for politisk engasjement?

  Artikkel
 • Økonomiske ressurser

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hva har penger å si for livskvaliteten? Er det de samme gruppene som har lav inntekt og som selv opplever økonomien som trang?

  Artikkel
 • Trygghet

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Utsettes kvinner og menn like ofte for mobbing eller seksuell trakassering på arbeidsplassen? Hvem utsettes i størst grad for vold eller trusler om vold?

  Artikkel
 • Fritid

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvilke grupper i befolkningen har mest fritid og hvem er mest tilfreds med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker?

  Artikkel
 • Bolig og nærmiljø

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er boforholdene like gode rundt om i landet vårt? Hvilke grupper sliter på boligmarkedet?

  Artikkel
 • Arbeidsmiljø

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvordan har vi det på jobb? Hvem av de sysselsatte er mest tilfredse og hvem er mest utsatt for arbeidsmiljøproblemer?

  Artikkel