Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Politiske ressurser og deltakelse

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er det de samme gruppene som har høy tillit til det politiske systemet og som oftere deltar aktivt gjennom stemmegivning, fagforeningsarbeid og andre former for politisk engasjement?

  Artikkel
 • Økonomiske ressurser

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hva har penger å si for livskvaliteten? Er det de samme gruppene som har lav inntekt og som selv opplever økonomien som trang?

  Artikkel
 • Trygghet

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Utsettes kvinner og menn like ofte for mobbing eller seksuell trakassering på arbeidsplassen? Hvem utsettes i størst grad for vold eller trusler om vold?

  Artikkel
 • Fritid

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvilke grupper i befolkningen har mest fritid og hvem er mest tilfreds med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker?

  Artikkel
 • Bolig og nærmiljø

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er boforholdene like gode rundt om i landet vårt? Hvilke grupper sliter på boligmarkedet?

  Artikkel
 • Arbeidsmiljø

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvordan har vi det på jobb? Hvem av de sysselsatte er mest tilfredse og hvem er mest utsatt for arbeidsmiljøproblemer?

  Artikkel
 • 4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn

  40 prosent av sosialhjelpsmottakerne i fjor var enslige menn, noe som tilsvarer drøyt 51 000 personer. For nesten halvparten av disse var sosialhjelp hovedinntekten.

  Artikkel
 • Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer

  For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. Utbetalt beløp passerte for første gang 6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

  Det er til dels store forskjellar i fylkestala for landets barnevernstenester. Finnmark skil seg ut med flest meldingar og undersøkingar per 1 000 barn og har også flest barn under omsorg.

  Artikkel
 • Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak

  På slutten av 2016 fekk 39 260 barn og unge tiltak frå barnevernet. Av desse fekk 15 865 barn og unge plasseringstiltak, tiltak som omfattar flytting frå heimen.

  Artikkel
 • Fleire meldingar til barnevernet

  Barnevernet fekk 58 300 meldingar som gjaldt 52 100 barn i 2016. Dette er ein auke på 7 prosent frå året før. Samstundes la barnevernet bort færre meldingar slik at fleire meldingar gjekk vidare til undersøking.

  Artikkel
 • Arbeid og utdanning

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvor stor andel av befolkningen frykter de vil miste jobben, og hvilke grupper står oftest utenfor?

  Artikkel
 • Sambruk av velferdsytelser

  Rapporter 2017/19

  Rapporten tar utgangspunkt i mottakere av åtte velferdsytelser i perioden 2011-2015. Ytelsene har ulike formål. Likevel er det noen personer som mottar flere ytelser på samme tid. I rapporten kartlegger vi hvem som kombinerer hvilke ytelser.

  Publikasjon
 • Sosiale relasjoner

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Har folk noen som stiller opp om de får problemer eller trenger praktisk hjelp? Hvilke grupper stoler mest på andre mennesker?

  Artikkel
 • Høyt utdannede behandler smerter selv

  I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning.

  Artikkel