Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Innsatt og utsatt

  Samfunnsspeilet 2/2016

  Innsatte i norske fengsler har før de fengsles dårligere levekår enn den øvrige befolkningen . Mange lever et økonomisk usikkert liv og har boligproblemer. Dette kan ha konsekvenser for hvordan de vil klare seg i samfunnet når de blir løslatt.

  Artikkel
 • Bedre integrert enn mor og far

  Samfunnsspeilet 1/2016

  Integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra. Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det langt bedre enn foreldregenerasjonen. Det er likevel store forskjeller i for eksempel yrkesdeltaking og inntektsnivå mellom innvandrere fra ulike land.

  Artikkel
 • Enslige forsørgere har dårligere boligstandard

  Siden 2006 er det blitt mindre vanlig at barnefamilier med lav inntekt eier boligen sin. Halvparten av de enslige forsørgerne bruker en fjerdedel eller mer av inntekten på bolig, og de har dårligere bostandard enn barnefamilier generelt.

  Artikkel
 • Hver femte familie med lav inntekt har ikke råd til ferie

  Barnefamilier har generelt gode levekår, men barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere er ikke helt med i det gode selskap. Flere sliter med å dekke løpende utgifter, og 20 prosent av familiene med lavest inntekt kan ikke dra på ferie.

  Artikkel
 • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

  Å leie bolig er mest vanlig i etableringsfasen, og det er relativt få barnefamilier som leier bolig. Indikatorer for boligstandard og bomiljø viser at personer som leier bor dårligere enn personer som eier.

  Artikkel
 • 30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke

  Det er oftest voksne menn med norsk statsborgerskap som fengsles i Norge, men mer enn halvparten av de varetektsfengslede er utenlandske statsborgere. Slik har det vært de siste årene, men samtidig har langt flere fått sone sin fengselsstraff unde...

  Artikkel
 • Kan det gode liv måles?

  Samfunnsspeilet 1/2016

  Går det an å tallfeste hva et godt liv er ved å spørre hvordan folk har det og se på registrerte opplysninger om deres helse, utdanning, inntekt og boforhold?

  Artikkel
 • Mindre andel ofre for vold og tyveri

  I 2015 oppgav 9,8 prosent av den voksne befolkningen at de i løpet av det siste året ble offer for ett eller flere tilfeller av tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Andelen ofre for hver av disse typene lovbrudd er mindre i 2015 enn i al...

  Artikkel
 • Økende sosiale forskjeller mellom utdanningsgrupper

  Artikkel
 • Menn mer avhengig av sosialhjelp enn kvinner

  27 prosent av dem som mottok sosialhjelp i 2009 mottok også sosialhjelp hvert år i påfølgende femårsperiode. Menn er mer avhengige av sosialhjelp enn kvinner, særlig når man sammenligner de med høyere utdanning.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

  Notater 2016/03

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Survey on Income and L...

  Publikasjon
 • Få eldre kommer i arbeid om de er avhengig av sosialhjelp

  Unge langtidsmottakere av sosialhjelp kommer lettere i arbeid enn eldre. Yngre som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) gjorde dette lengre enn eldre mottakere.

  Artikkel
 • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

  Rapporter 2015/55

  Det er flere som mottar ulike typer velferdsytelser samtidig. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad og uføretrygd er det en større andel menn enn kvinner som i tillegg mottar sosialhjelp.

  Publikasjon
 • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet

  Rapporter 2015/51

  Det er en klar sammenheng mellom sosioøkonomiske ressurser og ulikhet i sosiale relasjoner. Høyere utdanning, inntekt og yrkesaktivitet øker sjansen for større sosiale nettverk, mens personer med lavere husholdningsinntekt oftere opplever barriere...

  Publikasjon
 • Studenters økonomi og studiesituasjon

  Rapporter 2015/50

  Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber ved siden av studiene enn i våre naboland. Tidsbruken på studier er likevel på samme nivå. Det er vanligere blant studenter i Norden å ha hatt et langt opphold mellom videregående og høyere utda...

  Publikasjon