Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Opphopning av dårlige levekår

  Rapporter 2016/32

  En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.

  Publikasjon
 • Vi trener mer enn før

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2016. Andelen som trener ukentlig, har økt med nær 20 prosentpoeng de siste femten årene. Aktivitetsnivået har økt mest blant eldre.

  Artikkel
 • Færre foreldremeklinger, flere familievernsaker

  Det var drøyt 20 000 avsluttede foreldremeklingssaker i 2015 – en nedgang på nesten 4 prosent fra året før. Samtidig var det i overkant av 27 000 nye familievernsaker, en relativt sterk økning på 8 prosent.

  Artikkel
 • Sterk økning av antall barn i omsorgssentrene

  Flyktningstrømmen høsten 2015 førte til en kraftig økning i antall enslige mindreårige i omsorgssentre som barnevernet har ansvaret for, fra 112 i 2014 til 744 i 2015. Men holder vi omsorgssentrene utenfor statistikken, er endringene i barnevernsi...

  Artikkel
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

  Rapporter 2016/30

  De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende.

  Publikasjon
 • Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger

  Artikkel
 • SSBs intervjuvirksomhet feirer 50 år

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Siden 1966 har SSB gjennomført 3 millioner intervjuer, hjemme hos folk eller per telefon. Hvilke spørsmål stiller intervjuerne, og hva har forandret seg i løpet av disse 50 årene?

  Artikkel
 • Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

  Én av seks yter regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. Det er i aldersgruppen 45–66 år at man finner den største andelen som jevnlig utfører ulønnet omsorgsarbeid, og disse gir oftest hjelp til egne foreldre.

  Artikkel
 • Delen innvandrarbarn undersøkte av barnevernet aukar med alderen

  Barnevernet set i gang fleire undersøkingar blant norskfødde med innvandrarforeldre i førskolealder enn blant barn i den same aldersgruppa som er innvandra. Når det gjeld tenåringar, er det tvert om mest undersøkingar blant innvandrarane.

  Artikkel
 • Økte forskjeller i kontantstøttebruk

  Forskjellen i kontantstøttemottak blant barn med og uten innvandrerbakgrunn er blitt større. Det skyldes særlig en økning blant de eldste barna med innvandrerbakgrunn og en nedgang blant de yngste uten innvandrerbakgrunn.

  Artikkel
 • Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

  Det var 7 500 innvandrarar og 6 250 norskfødde med innvandrarforeldre blant dei 53 400 barna og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2015. 26 prosent av dei som fekk tiltak, hadde innvandrarbakgrunn.

  Artikkel
 • Eldre og enslige har minst sosial kontakt

  De aller fleste har en nær fortrolig og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige mangler dette i større grad enn andre grupper.

  Artikkel
 • Oslofolk er sunnest i landet

  Nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindre brus og mange mosjonerer, er mange overvektig - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnm...

  Artikkel
 • Norge på utdanningstoppen i Europa

  Artikkel
 • Innsatt og utsatt

  Samfunnsspeilet 2/2016

  Innsatte i norske fengsler har før de fengsles dårligere levekår enn den øvrige befolkningen . Mange lever et økonomisk usikkert liv og har boligproblemer. Dette kan ha konsekvenser for hvordan de vil klare seg i samfunnet når de blir løslatt.

  Artikkel