Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn

  Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014.

  Artikkel
 • De nye kriminalstatistikkene

  Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye – og noen ganger uoverkommelige – utfordri...

  Artikkel
 • Færre tyverier og narkotikalovbrudd

  I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014. Tar vi høyde for befolkningsveksten, er nivået av anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert i de 24 årene vi n...

  Artikkel
 • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

  Samfunnsspeilet 1/2017

  I 1993 fikk menn rett til betalt foreldrepermisjon som kun var forbeholdt far. Da var den fire uker lang. Fedrekvoten ble deretter gradvis økt til 14 uker for igjen å bli redusert til ti uker. Andelen fedre som tar ut fedrekvoten, er økende.

  Artikkel
 • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke og var på 10 prosent i 2015, mot 9,4 prosent året før. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter

  Notater 2017/12

  I dette notatet beskriver og dokumenterer Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016.

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

  Notater 2017/09

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om helse er en tverrsnittsundersøkelse, som går i tillegg til den årlige levekårsundersøkelsen (EU-S...

  Publikasjon
 • Flest med alderspensjon og barnetrygd i utlandet

  Artikkel
 • Benefit Analysis

  Notater 2016/37

  This is documentation for one part of a larger delivery of tables according to Statistics Norway internal reference W15/0716, specifically the tables delivered as part of the Benefit Analysis.

  Publikasjon
 • Unge kvinner trener mest teknologisk

  Over halvparten i aldersgruppen 16-24 år har trent med tredemølle, romaskin eller andre treningsapparater. Det er særlig unge kvinner som har tatt treningsteknologien i bruk, viser SSBs siste levekårsundersøkelse.

  Artikkel
 • Flere forsørgere er ofte en vei ut av lavinntekt

  Mer enn halvparten av alle barn som forlater gruppen med vedvarende lavinntekt, gjør dette fordi det blir flere voksne i husholdningen.

  Artikkel
 • Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014

  Rapporter 2016/35

  I løpet av en periode på åtte år opplever mange barn «minst en gang» at husholdningsinntektene er så lave at de havner under lavinntektsgrensen. Samtidig er det svært få barn som «hele tiden» befinner seg i lavinntektsgruppen

  Publikasjon
 • Opphopning av dårlige levekår

  Rapporter 2016/32

  En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.

  Publikasjon
 • Vi trener mer enn før

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2016. Andelen som trener ukentlig, har økt med nær 20 prosentpoeng de siste femten årene. Aktivitetsnivået har økt mest blant eldre.

  Artikkel
 • Færre foreldremeklinger, flere familievernsaker

  Det var drøyt 20 000 avsluttede foreldremeklingssaker i 2015 – en nedgang på nesten 4 prosent fra året før. Samtidig var det i overkant av 27 000 nye familievernsaker, en relativt sterk økning på 8 prosent.

  Artikkel