Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

  Det er til dels store forskjellar i fylkestala for landets barnevernstenester. Finnmark skil seg ut med flest meldingar og undersøkingar per 1 000 barn og har også flest barn under omsorg.

  Artikkel
 • Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak

  På slutten av 2016 fekk 39 260 barn og unge tiltak frå barnevernet. Av desse fekk 15 865 barn og unge plasseringstiltak, tiltak som omfattar flytting frå heimen.

  Artikkel
 • Fleire meldingar til barnevernet

  Barnevernet fekk 58 300 meldingar som gjaldt 52 100 barn i 2016. Dette er ein auke på 7 prosent frå året før. Samstundes la barnevernet bort færre meldingar slik at fleire meldingar gjekk vidare til undersøking.

  Artikkel
 • Arbeid og utdanning

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvor stor andel av befolkningen frykter de vil miste jobben, og hvilke grupper står oftest utenfor?

  Artikkel
 • Sambruk av velferdsytelser

  Rapporter 2017/19

  Rapporten tar utgangspunkt i mottakere av åtte velferdsytelser i perioden 2011-2015. Ytelsene har ulike formål. Likevel er det noen personer som mottar flere ytelser på samme tid. I rapporten kartlegger vi hvem som kombinerer hvilke ytelser.

  Publikasjon
 • Sosiale relasjoner

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Har folk noen som stiller opp om de får problemer eller trenger praktisk hjelp? Hvilke grupper stoler mest på andre mennesker?

  Artikkel
 • Høyt utdannede behandler smerter selv

  I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning.

  Artikkel
 • Helse

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvordan står det til med nordmenns helse? Har menn og kvinner like god helse? Har enslige dårligere helse enn dem om lever i parforhold?

  Artikkel
 • Slik har vi det – om målene på livskvalitet og levekår i Norge

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hva er levekår og livskvalitet, hvorfor måler vi det og hvordan?

  Artikkel
 • Livskvalitet

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvor fornøyd er folk med livet sitt, og opplever de det de gjør i livet som meningsfullt? Er unge og gamle like tilfredse?

  Artikkel
 • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

  Samfunnsspeilet 2/2017

  I 2015 vedtok FN 17 felles mål for bærekraftig utvikling og 169 delmål som sier noe om hvilke områder som er særlig viktige. Når det nå skal måles om utviklingen går i riktig retning, er man avhengig av svært gode data og statistikk fra hele verden.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Notater 2017/20

  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Rapporter 2017/13

  Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrkene. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere og sykepleiere sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

  Artikkel
 • Syk, fattig og ensom?

  Samfunnsspeilet 2/2017

  En fjerdedel av oss har problemer på minst to av disse sju områdene: Arbeidsmarked, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske vansker, nærmiljø, bolig. 5 prosent har fire av disse problemene. Enkelte grupper har oftere enn andre mange problemer.

  Artikkel