Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre unge straffet også i 2015

  Det var 3 prosent færre straffereaksjoner i 2015 enn året før, med særlig stor nedgang i forenklede forelegg. Nedgangen fortsetter for de yngste aldersgruppene, men fremdeles er de straffede under 25 år overrepresentert i mange lovbruddstyper.

  Artikkel
 • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

  Blant alderspensjonistene er privat AFP vanligst blant de med relativt lave inntekter, men sammenlignet med alle 66-åringer er de ofte i øvre del av inntektsfordelingen.

  Artikkel
 • Slik har vi det – 2017

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er det slik at «alle har sitt», eller hoper det seg mer opp med levekårsutfordringer hos noen grupper? Hvem i befolkningen kommer generelt godt ut av det?

  Artikkel
 • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

  Rapporter 2017/24

  Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år.

  Publikasjon
 • Politiske ressurser og deltakelse

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er det de samme gruppene som har høy tillit til det politiske systemet og som oftere deltar aktivt gjennom stemmegivning, fagforeningsarbeid og andre former for politisk engasjement?

  Artikkel
 • Økonomiske ressurser

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hva har penger å si for livskvaliteten? Er det de samme gruppene som har lav inntekt og som selv opplever økonomien som trang?

  Artikkel
 • Trygghet

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Utsettes kvinner og menn like ofte for mobbing eller seksuell trakassering på arbeidsplassen? Hvem utsettes i størst grad for vold eller trusler om vold?

  Artikkel
 • Fritid

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvilke grupper i befolkningen har mest fritid og hvem er mest tilfreds med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker?

  Artikkel
 • Bolig og nærmiljø

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er boforholdene like gode rundt om i landet vårt? Hvilke grupper sliter på boligmarkedet?

  Artikkel
 • Arbeidsmiljø

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvordan har vi det på jobb? Hvem av de sysselsatte er mest tilfredse og hvem er mest utsatt for arbeidsmiljøproblemer?

  Artikkel
 • 4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn

  40 prosent av sosialhjelpsmottakerne i fjor var enslige menn, noe som tilsvarer drøyt 51 000 personer. For nesten halvparten av disse var sosialhjelp hovedinntekten.

  Artikkel
 • Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer

  For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. Utbetalt beløp passerte for første gang 6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

  Det er til dels store forskjellar i fylkestala for landets barnevernstenester. Finnmark skil seg ut med flest meldingar og undersøkingar per 1 000 barn og har også flest barn under omsorg.

  Artikkel
 • Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak

  På slutten av 2016 fekk 39 260 barn og unge tiltak frå barnevernet. Av desse fekk 15 865 barn og unge plasseringstiltak, tiltak som omfattar flytting frå heimen.

  Artikkel
 • Fleire meldingar til barnevernet

  Barnevernet fekk 58 300 meldingar som gjaldt 52 100 barn i 2016. Dette er ein auke på 7 prosent frå året før. Samstundes la barnevernet bort færre meldingar slik at fleire meldingar gjekk vidare til undersøking.

  Artikkel