Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Nye tabeller for siktede personer kategorisert for innvandringsbakgrunn og landbakgrunn bekrefter tendensene fra  tidligere undersøkelser. Tabellene viser samtidig noen flere nyanser når det gjelder type hovedlovbrudd, landbakgrunn og antall medsk...

  Artikkel
 • 925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad

  Nedgangen i antall deltakere som mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogrammet, fortsatte i 2018. Det vil si at det blir færre i målgruppen som programmet var utformet for.

  Artikkel
 • Flere personer utsatt for bedrageri

  Nedgangen i tyverianmeldelser fortsatte i 2018, men en økning på 19 prosent i personofre for bedrageri bidrar til en samlet økning i ofre for lovbrudd.

  Artikkel
 • Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

  Nesten 15 prosent av alle enslige kvinner med barn under 18 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Andelen har vært stabil i mange år, men stadig flere har dette som sin hovedinntekt med høyere utbetalte beløp som resultat.

  Artikkel
 • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal

  Notater 2019/33

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal.

  Publikasjon
 • Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler

  Til tross for at antallet nye sosialhjelpsmottakere gikk ned med 1 000 personer fra 2017 til 2018, økte gruppen som kom dit fra AAP-ordningen fra 7 300 til 9 100 personer.

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

  Gruppekriminalitet er mindre vanlig blant innvandrere enn i resten av befolkningen. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år

  Ein stadig større del av dei som får tiltak frå barnevernet, er over 18 år. Vel 5 000 unge i alderen 18–22 år fekk tiltak på slutten av 2018 – ei dobling i talet dei siste 10 åra.

  Artikkel
 • Flere unge uføre

  10,1 prosent i aldersgruppen 18-67 år var uføre i 2018, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Blant de eldste fortsetter andelen å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.

  Artikkel
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

  I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Tromsø. Oslo har også flere gjengangere i systemet. En større andel innvandrere som mottar sosialhjelp, alderssammensetning og familiesituasjon kan bidra til å forklare forskjellene.

  Artikkel
 • Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-åra

  I alt 31,9 prosent av alle 62-66 åringer mottok alderspensjon i 2018. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017, og en viktig årsak er at de yngste mennene i mindre grad en tidligere tar ut alderspensjon.

  Artikkel
 • Færre unge mottar sosialhjelp

  Fra 2017 til 2018 har det blitt færre under 30 år som mottar sosialhjelp. Det kan ha sammenheng med virkningene av vilkår for stønad til unge mottakere. I samme periode har det blitt flere sosialhjelpsmottakere over 30 år, mens andelen innvandrere...

  Artikkel
 • Færre meldingar til barnevernet

  Barnevernet fekk nesten 3 prosent færre meldingar i 2018 enn kva som var tilfelle i 2017. Dei fleste meldingane kjem frå barnevernstenesta sjølv, politi og skole, som for tidlegare år.

  Artikkel
 • Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

  I 2017 ble det registrert færre straffede personer i alle aldersgrupper enn året før, unntatt for 15–17-åringer. Nedgangen i straffereaksjoner siden 2007 har likevel vært størst for ungdom, særlig når det gjelder fengselsdommer.

  Artikkel