Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flest opphold i private institusjoner

  Vel 56 prosent av alle oppholdsdager i løpet av 2018 var i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn eid av private.

  Artikkel
 • Styrketrening stadig mer populært

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

  Artikkel
 • Metoder for sosial rapportering

  Rapporter 2019/32

  De siste ti årene har det vært en fornyet interesse og engasjement rundt sosial rapportering og sosiale indikatorer i en rekke land. I denne rapporten blir det gitt en bred oversikt over forskjellige systemer for dette, i og utenfor Norge.

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Rapporter 2019/33

  De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinnte...

  Publikasjon
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før. Fortsatt nedgang i oppklarte lovbrudd ga færre siktede personer.

  Artikkel
 • Dyrere opphold på de fleste krisesentre

  De siste tre år har antall overnattingsdøgn ved krisesentrene ligget noenlunde stabilt. Kommunenes betaling for tjenestene har imidlertid økt i samme periode.

  Artikkel
 • Mindre fengsling i 2017

  Sammenlignet med det historiske toppåret 2016, var antallet fengslingsdager lavere i 2017 for de fleste typer fengslinger.

  Artikkel
 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Nye tabeller for siktede personer kategorisert for innvandringsbakgrunn og landbakgrunn bekrefter tendensene fra  tidligere undersøkelser. Tabellene viser samtidig noen flere nyanser når det gjelder type hovedlovbrudd, landbakgrunn og antall medsk...

  Artikkel
 • 925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad

  Nedgangen i antall deltakere som mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogrammet, fortsatte i 2018. Det vil si at det blir færre i målgruppen som programmet var utformet for.

  Artikkel
 • Flere personer utsatt for bedrageri

  Nedgangen i tyverianmeldelser fortsatte i 2018, men en økning på 19 prosent i personofre for bedrageri bidrar til en samlet økning i ofre for lovbrudd.

  Artikkel
 • Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

  Nesten 15 prosent av alle enslige kvinner med barn under 18 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Andelen har vært stabil i mange år, men stadig flere har dette som sin hovedinntekt med høyere utbetalte beløp som resultat.

  Artikkel
 • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal

  Notater 2019/33

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal.

  Publikasjon
 • Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler

  Til tross for at antallet nye sosialhjelpsmottakere gikk ned med 1 000 personer fra 2017 til 2018, økte gruppen som kom dit fra AAP-ordningen fra 7 300 til 9 100 personer.

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

  Gruppekriminalitet er mindre vanlig blant innvandrere enn i resten av befolkningen. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon