Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Én av fire hadde det trangt økonomisk allerede før koronakrisen

  Én av fire har ikke økonomisk romslighet til å betale en uforutsett utgift på 18 000 kroner. Arbeidsledige opplever dette i langt større grad enn befolkningen som helhet.

  Artikkel
 • Mer bekymring og mindre glede etter korona-tiltakene

  Flere opplever mye bekymring etter at korona-tiltakene ble innført 12. mars enn i dagene før. Folk er også mindre glade og mindre fornøyde med livet, men flere oppgir å ha mange personer de kan regne med ved personlige problemer.

  Artikkel
 • Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før. Andelen barn i lavinntektshushold er størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom ...

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter

  Notater 2020/2

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå.

  Publikasjon
 • 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning

  I 2018 var 8 500 personer ansatt i den kommunale barnevernstjenesten. 4 av 5 hadde utdanning på bachelornivå eller høyere. De fleste er utdannet barnevernspedagog eller sosionom.

  Artikkel
 • 3 prosent var akuttplasserte i barnevernet

  På slutten av 2018 var nesten 3 prosent av plasserte barn og unge akuttplasserte og vel 1 prosent åtferdsplasserte. Dei fleste, 59 prosent, var plasserte i barnevernet som eit omsorgstiltak og resten som eit hjelpetiltak.

  Artikkel
 • Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene

  Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i 2018, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Det blir stadig flere barn som deltar i meklinger på familievernkontorene.

  Artikkel
 • Nesten alle straffereaksjoner er en bot

  Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, men mindre markant. Med rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner dominerer ulike typer bøter fortsatt statistikken, alene eller kombinert med annen straff.

  Artikkel
 • Flest opphold i private institusjoner

  Vel 56 prosent av alle oppholdsdager i løpet av 2018 var i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn eid av private.

  Artikkel
 • Styrketrening stadig mer populært

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

  Artikkel
 • Metoder for sosial rapportering

  Rapporter 2019/32

  De siste ti årene har det vært en fornyet interesse og engasjement rundt sosial rapportering og sosiale indikatorer i en rekke land. I denne rapporten blir det gitt en bred oversikt over forskjellige systemer for dette, i og utenfor Norge.

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Rapporter 2019/33

  De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinnte...

  Publikasjon
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før. Fortsatt nedgang i oppklarte lovbrudd ga færre siktede personer.

  Artikkel
 • Dyrere opphold på de fleste krisesentre

  De siste tre år har antall overnattingsdøgn ved krisesentrene ligget noenlunde stabilt. Kommunenes betaling for tjenestene har imidlertid økt i samme periode.

  Artikkel
 • Mindre fengsling i 2017

  Sammenlignet med det historiske toppåret 2016, var antallet fengslingsdager lavere i 2017 for de fleste typer fengslinger.

  Artikkel