Trygd og stønad

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 11 av 11
Flere menn med alderspensjon og lavinntekt

I perioden fra 2015 til 2020 har andelen alderspensjonister med lavinntekt holdt seg forholdsvis stabil. Samtidig er andelen kvinner med alderspensjon og lavinntekt redusert med 0,9 prosentpoeng mens andelen menn med lavinntekt har økt.

Flere uføre med lavinntekt

Antallet uføre fortsetter å øke selv om økningen avtok noe under pandemien. I alt 10,7 prosent av alle 18-67 åringer personer var uføretrygdede i løpet av 2021. Inntektsdata fra det første pandemiåret 2020 viser dessuten en svak inntektsutvikling for uføretrygdede.

Stadig færre mottar sosialhjelp

Fra 2020 til 2021 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 1,9 prosent.

Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

Yrker og næringer blant nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd er to sentrale ytelser i det norske velferdssystemet, som begge gir inntektssikring for personer som av helsemessige årsaker har reduserte muligheter til å være i arbeid.

Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax?

Behovsprøving av overføringer er et viktig spørsmål som får mye oppmerksomhet av beslutningstakerne. For eksempel ble behovsprøving av barnetrygden diskutert av Barnefamilieut-valget (NOU 2017:6), der et flertall av utvalgsmedlemmene gikk inn for behovsprøving.

Langt færre overnattinger på krisesentre i 2020

Det var nesten 15 prosent færre overnattingsdøgn i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019. Kommunene betalte i underkant av 400 millioner kroner for krisesentertilbudet totalt.

Unge innvandrere sjeldnere på AAP

Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers. I de yngre aldersgruppene er det derimot omvendt. Der er innvandrere sjeldnere mottakere av arbeidsavklaringspenger.

370 000 uføre i 2020

Sammenlignet med året før ble det færre nye uføre i pandemiåret 2020. Andelen uføre fortsetter likevel å øke, og 10,6 prosent av 18-67-åringene var uføretrygdet i 2020. Statistikken tyder også på at uføres tilknytning til arbeid ble noe svekket.

Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon

Rogaland har den største andelen alderspensjonister mellom 62 og 66 år. Minst andel finner vi Oslo. Over halvparten av alderspensjonistene i denne aldersgruppen kombinerer dette med arbeid.

Fortsatt nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

Fra 2019 til 2020 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 2,3 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet trygd og stønad.