397888
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/rovdyravg/aar
397888
statistikk
2020-06-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
rovdyravg, Registrert avgang av store rovdyr, ulv, bjørn, jerv, gaupe, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt, kvotejakt, lisensfelling, nødverge, havørn, hønsehauk, kongeørnJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Registrert avgang av store rovdyr

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

20 

ulver skutt eller omkommet i jaktåret 2019/2020

Registrert avgang av store rovdyr
2019-20202018-2019 - 2019-20202015-2016 - 2019-2020
I alt21935-6
Bjørn1535
Ulv20-66
Jerv11432-9
Gaupe706-8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner

Lisensfelling på bjørn, ulv og jerv og kvotejakt på gaupe. Forvaltningsregioner12
LisensfellingKvotejakt
BjørnUlvJervGaupe
Tillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFeltTillatt feltFelt
1Miljødirektoratet inkluderer dyr som har omkommet av andre årsaker i tallene for felte i lisensfelling- og kvotejaktperioden. Det kan derfor forekomme avvik mellom Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.
2Forvaltningsregionene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark har felles kvoter for ulv. Kvotene er oppgitt for regionen med flest felte dyr.
2017-2018414224113353840
2018-2019713315107475550
2019-2020523210120505451
 
Forvaltningsregion
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane--3-8---
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder--312-2018
Oppland1-5110898
Troms, Finnmark----343--
Hedmark421862215--
Møre og Romsdal, Trøndelag--3128192525
Nordland----165--
Østfold, Akershus, Oslo---1----

Tabell 2 
Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall

Store rovdyr. Registrert avgang, etter årsak. Antall
BjørnUlvJervGaupe
2004-2005175058
2005-2006656351
2006-2007427982
2007-200813577111
2008-200912590136
2009-201018889147
2010-20111013105157
2011-201216911292
2012-201313815792
2013-20145176178
2014-201512149689
2015-2016101412378
2016-201781811162
2017-20189318455
2018-201912268264
2019-2020152011470
 
2019-2020
Skadefelling115528
Felt i nødverge0100
Felt ulovlig0001
Påkjørt av motorkjøretøy0236
Påkjørt av tog1001
Omkommet av andre årsaker1293
Felt under lisensjakt210500
Felt under kvotejakt00051

Om statistikken

Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Store rovdyr

Store rovdyr omfatter bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Store rovfugler

Store rovfugler omfatter havørn, hønsehauk og kongeørn.

Lisensfelling

I områder der det er nødvendig å regulere en rovdyrbestand av skademotiverte årsaker, kan det i tråd med Stortingets bestandsmål gis tillatelse til lisensfelling med hjemmel i naturmangfoldloven. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. For å delta på lisensfelling må du registrere deg som lisensjeger og innhente tillatelse fra grunneier.

Kvotejakt

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten. Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på. I områder hvor det er åpnet for kvotejakt, er det tillatt for alle som ellers oppfyller kravene, å jakte gaupe. Før jakt kan settes i gang, må tillatelse fra grunneier innhentes.

Skadefelling

Enkeltdyr det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av registrert avgang av vilt utenom ordinær jakt

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og rovviltregioner

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon om avgangen av store rovdyr og ørn. Lov om utryddelse av rovdyr og fredning av annet vilt ble vedtatt i 1845. Med loven ble det innført offentlig premiering av visse arter. Oppgavene til statistikken over rov- og skadedyr som det var betalt fellingspremie for, ble gitt av dem som sto for utbetalingen i den enkelte kommune. Som regel var det lensmann eller kommunekasserer. Mye er forandret siden loven ble innført i 1845. I dag er bjørn, ulv, jerv og ørn fredet og gaupejakten er kvoteregulert.

Brukere og bruksområder

Statistikken er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av de store rovdyrene og ørn. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, jegere og dyreverngrupper er en annen viktig brukergruppe.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres tall over avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Lovhjemmel

Viltloven og statistikkloven § 2-1

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning og politi.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på uttrekk fra Miljødirektoratets Rovbase.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken bygger på oppgaver fra Miljødirektoratets Rovbase for avgang av store rovdyr og oppgaver fra den kommunale viltforvaltning for avgangen av store rovfugler. Kommunene rapporterer avgang av store rovfugler via Hjorteviltregisteret eller på en egen samlerapport som kan lastes ned fra Internettsiden til Direktoratet for naturforvaltning. Manglende rapportering blir fulgt opp med telefonpurring.

Det ligger inne feilkontroller i det elektroniske skjemaet. Det blir også foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet, og feilene blir rettet ved revisjon. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale og fylkeskommunale viltforvaltning eller Miljødirektoratet kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i 1846.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ettersom bjørn, ulv, jerv og ørn er fredet, og gaupejakten er kvoteregulert, har en god kontroll med avgangen, men mørketall kan forekomme. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder. Når det gjelder rovfuglene, må tallene regnes som minimumstall ettersom avgangen i mange tilfeller ikke blir oppdaget.

De rapporteringsansvarlige i kommunene blir fulgt opp slik at en får med resultatene fra så godt som alle kommunene når det gjelder avgang av store rovfugler. En regner heller ikke med at det er frafall for de store rovdyrene som baseres på data fra Rovbasen.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB