91772
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
91772
Prisoppgang på elektrisitet
statistikk
2013-01-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. desember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisoppgang på elektrisitet

Høyere elektrisitetspriser, veid opp av lavere priser på olje og gass, var i tillegg til prisnedgang i industrien årsaker til at produsentprisindeksen (PPI) ikke viste noen endring fra november til desember 2012.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Økte priser på hjemmemarkedet, kombinert med prisnedgang på eksport, var grunnen til at PPI holdt seg uendret fra november til desember 2012. Prisoppgangen på hjemmemarkedet, som omfatter varer som er produsert og solgt i Norge, kommer hovedsakelig fra økte elektrisitetspriser, som steg med over 17 prosent. Høyere elektrisitetspriser i desember skyldtes oppgang i systemprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, blant annet som følge av kaldt og tørt vær de første to ukene i desember.

 

Prisnedgangen på eksportmarkedet kom fra lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass. Målt i norske kroner gikk prisen på både olje og gass ned fra november til desember 2012. Hele prisnedgangen var et resultat av at den norske kronen styrket seg mot den amerikanske dollaren. Ser man på oljeprisen målt i dollar, gikk den opp med rundt 1,0 prosent i forhold til november, mens gassprisen var omtrent uendret fra november til desember.

Prisene i industrinæringene gikk samlet ned 0,4 prosent i desember. Dette var tredje måned på rad med fallende priser. Prisene gikk ned både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet, men prisnedgangen på eksportmarkedet var betydelig større. De næringene som bidro til lavere priser i industrien, var petroleums- og kullvareindustri, metallindustri og metallvareindustri. Her falt prisene henholdsvis 2,2, 0,2 og 0,2 prosent. På eksportmarkedet var det også prisnedgang innenfor kjemisk og farmasøytisk industri.

PPI ned 0,2 prosent fra desember 2011 til desember 2012

PPI gikk ned 0,2 prosent fra desember 2011 til desember 2012. Som på månedsbasis var det lavere priser innenfor olje- og gassutvinning som bidro mest. Styrket norsk krone i forhold til dollar i desember 2012 var årsaken til lavere priser på råolje og naturgass. En industrinæring som bidro til nedgangen i PPI denne tolvmånedersperioden, var metallindustri, hvor prisene falt med 3,8 prosent.

Prisene innenfor næringene kraftforsyning samt petroleums- og kullvareindustri bidro derimot til å dempe fallet i PPI denne tolvmånedersperioden. Her gikk prisene opp med henholdsvis 10,8 og 1,0 prosent.

2,8 prosents årsvekst i PPI

Produsentprisindeksen økte med 2,8 prosent fra 2011 til 2012, mot en prisoppgang på 16,3 prosent fra 2010 til 2011 (se årsvekst for mer informasjon ). Samtlige PPI-næringer hadde lavere årsvekst i 2012 enn året før. I 2012 kom prisveksten hovedsakelig fra økte priser innenfor utvinning av råolje og naturgass, samt petroleums- og kullvareindustri. Prisene innenfor kraftforsyning, metallindustri, papir- og papirvareindustri, samt trelast og trevareindustri falt fra 2011 til 2012.

Svingninger i oljepris og prisfall på metaller påvirket PPI i 2012

Den internasjonale verdensøkonomien var i 2012 preget av store svinginger i prisene på olje og petroleumsprodukter, samt fallende priser på metaller. Konflikten rundt Irans atomprogram, var i tillegg til uro i Midt-Østen hovedårsaken til den høye oljeprisen i 2012. Metallprisene var i stor grad påvirket av forventninger knyttet til utvikling i Kina, og uro i Eurosonen. I likhet med tidligere år påvirket ekstremt vær prisutviklingen på matpriser. Disse forholdene har i stor grad gitt utslag i norsk PPI i 2012.

Høyere priser på olje, naturgass og petroleumsprodukter

Prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass økte med 7,1 prosent fra 2011 til 2012, som følge av prisoppgang på både olje og naturgass, hvor det var gassprisen som steg mest. Sett i forhold til perioden 2010-2011, da oljeprisen hadde en kraftig årsvekst på rundt 30 prosent, har oljeprisveksten flatet ut fra 2011 til 2012. I denne perioden var årsveksten for råolje (Brent Blend, målt i norske kroner) på om lag 3 prosent, og den internasjonale oljeprisen lå i 2012 på rundt 111 dollar per fat.

Oljeprisen har ofte nokså sterke svingninger. Dette har i stor grad også vært tilfellet i 2012. Usikkerhet knyttet til utviklingen i kinesisk og amerikansk økonomi var en viktig årsak til variasjonen. Ifølge det amerikanske energibyrået EIA var det i 2012 et høyere nivå på produksjonsforstyrrelser i land utenom OPEC, enn i 2011. Dette har bidratt til en innskrenkning i oljetilbudet, noe som isolert sett førte til høyere priser. Noen av årsakene til forstyrrelser i oljetilbudet var ekstremt vær, streik, og usikkerhet knyttet til konfliktene i for eksempel Syria og Sudan. På etterspørselsiden var det usikkerhet knyttet til de økonomiske utsiktene for verdensøkonomien - da spesielt i forbindelse med krisen i eurosonen - som var med på å påvirke oljeprisen.

Fra 2011 til 2012 økte prisene i petroleums- og kullvareindustrien med 7,5 prosent. Det var prisoppgang innenfor produksjon av raffinerte petroleumsprodukter som var hovedårsaken til denne økningen. Denne næringshovedgruppen følger i stor grad prisutviklingen til oljeprisen.

Lavere årsvekst i industrien

Årsveksten i industrien var på 1,3 prosent i 2012, betydelig lavere enn året før. Høyere priser på hjemmemarkedet bidro mest til årsveksten. Prisene på eksportmarkedet falt derimot fra 2011 til 2012. Høyere priser i petroleums- og kullvareindustri bidro mest til prisveksten i industrien. Andre industrinæringer som bidro til årsveksten i industrien, var næringsmiddelindustri, metallvareindustri, maskinindustri samt kjemisk og farmasøytisk industri.

Lavere priser innenfor metallindustri, trelast- og trevareindustri, samt papir og papirvareindustri bidro til å dempe årsveksten i industrien.

Dyrere kjøtt, korn, frukt og grønt

Fra 2011 til 2012 økte prisene innenfor næringsmiddelindustrien med 1,5 prosent. Prisvekst på hjemmemarkedet innenfor produksjon av kjøtt- og kjøttvarer, frukt og grønnsaker samt korn og kornvarer ble dempet av et prisfall på fisk og fiskevarer på eksportmarkedet. Lavere eksportpriser innenfor fisk og fiskevarer skyldtes blant annet en styrket norsk krone i forhold til våre handelspartneres valuta.

Innenfor korn og kornvarer var det en kraftig prisøkning fra juli til august 2012. Lave temperaturer og mye nedbør var hovedforklaringen bak de høye kornprisene på hjemmemarkedet, mens tørken i USA kan ha påvirket prisene på kornvarer. Ellers var det en prisoppgang innenfor samtlige matvaregrupper på hjemmemarkedet fra juni til juli. Frukt og grønt, korn og kornvarer økte mest, blant annet på grunn av typisk sesongvariasjon.

Variable aluminiumspriser

Prisene i metallindustrien gikk ned 9,8 prosent fra 2011 til 2012. Prisene innenfor denne næringen har vært fallene siden februar 2011, da de var på et historisk høyt nivå. I perioden januar-desember 2012 falt prisene i metallindustrien med 4,9 prosent, både som følge av lavere priser på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet. Da mye av det som blir produsert i norsk metallindustri går til eksport, har eksportprisene mest å si for prisutviklingen i næringen. Fra 2011 til 2012 var prisnedgangen på eksportmarkedet betydelig kraftigere enn på hjemme- og eksportmarkedet samlet.

 

Prisene i metallindustrien var stort sett styrt av prisutviklingen på ikke-jernholdige metaller, hvor aluminium og nikkel er to viktige metaller for norsk metallindustri. Aluminiumsprisen, som falt med over 14 prosent i 2011, gikk noe opp i starten av 2012. Deretter ble prisoppgangen etterfulgt av et prisfall frem til høsten og variable priser resten av året. I gjennomsnitt var aluminiumsprisene omtrent 7 prosent lavere i 2012 enn i 2011. Når det gjelder nikkelprisene har disse hatt en nedangående trend siden begynnelsen av 2011. Sammenlignet med 2011 var den gjennomsnittlige nikkelprisen 20 prosent lavere i 2012.

Gull er et av de få metallene som har hatt prisoppgang de siste to årene. Fra januar 2011 til desember 2012 økte gullprisene 18 prosent.

Høyere priser i metallvareindustri på hjemmemarkedet

Prisene innenfor metallvareindustri var i gjennomsnitt 1,8 prosent høyere i 2012 enn i 2011. Hele prisøkningen skyldtes høyere priser på varer solgt til norske kunder. På eksportmarkedet var prisene derimot noe lavere i 2012 enn i 2011. Prisutviklingen innenfor denne næringen var i 2012 en fortsettelse av trenden fra 2011, med stigende priser på hjemmemarkedet og omtrent uendrede priser på eksportvarer.

Årsveksten i maskinindustrien var på 1,1 prosent. Som i metallvareindustrien var det størst prisoppgang på varer produsert og solgt i Norge, men prisveksten avvek ikke stort fra den på eksportmarkedet. Prisoppgangen på hjemmemarkedet i metallvareindustrien og maskinindustrien kan ses i sammenheng med høy produksjon i næringene, dette knyttet til høye investeringer i norsk olje- og gassvirksomhet (se produksjonsindeksen ).

Prisnedgang for papir- og papirvarer samt trelast og trelastvarer

Når vi ser året 2012 under ett, falt prisene innenfor papir- og papirvareindustrien med 2,5 prosent fra året før. Det var hovedsakelig eksportmarkedet som styrte prisutviklingen innenfor denne industrien gjennom 2011 og 2012. En styrket norsk krone i forhold til den svenske kronen og euroen var en av årsakene til prisfallet, da flere av kontraktene omsettes i disse valutaene. I tillegg kan fallende ordretilgang ha bidratt til fallende markedspriser (se konjunkturbarometer for 1. og 3. kvartal). Innenfor trelast og trevareindustrien falt prisene svakt fra 2011 til 2012. Her var det imidlertid hjemmemarkedet som hadde mest å si for prisutviklingen.

Billigere elektrisitet i 2012 enn i 2011

I 2012 har elektrisitetsprisene grovt sett sunket fram til juli og deretter steget. Sett i forhold til 2011 var prisene på elektrisitet betydelig lavere i 2012. Samlet sett gikk prisene ned over 25 prosent fra 2011 til 2012. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) var det en god ressurssituasjon i 2012 som gav oss laver priser på elektrisitet. Det var både mer nedbør og høyere magasinfylling i 2012 enn året før.

Produsentprisindeks. 2000=100
 
 Desember 2012Endring i prosent
 November 2012-
desember 2012
Desember 2011-
desember 2012
 
Totalindeks 243,5--0,2
    
Utvinning og utvinningstjenester 374,0-1,4-2,1
Industri og bergverksdrift 155,5-0,40,3
Kraftforsyning 272,417,510,8
    
Etter varetype   
Innsatsvarer 141,1-0,1-0,6
Investeringsvarer 128,8-0,8
Konsumvarer 133,4-0,2-0,1
Energivarer 353,90,1-0,3
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB