409730
/priser-og-prisindekser/statistikker/kvadenebol/aar
409730
statistikk
2020-03-24T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
kvadenebol, Kvadratmeterpriser for eneboliger, prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboligerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Kvadratmeterpriser for eneboliger

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

71,6 %

pris på brukte eneboliger i prosent av prisen på nye

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye og brukte eneboliger
Kvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående årBruktpris i prosent av nypris
Nye eneboligerBrukte eneboligerNye eneboligerBrukte eneboliger
201531 90622 0683,24,469,2
201633 58423 3685,35,969,6
201734 99924 5504,25,170,1
201835 86124 9172,51,569,5
201937 41725 6914,33,171,6

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger, etter fylke. Kroner bruktpris i prosent av nypris

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger, etter fylke. Kroner bruktpris i prosent av nypris
Nye eneboligerBrukte eneboligerAntall nye eneboligerBruktpris i prosent av nypris
Kvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående årKvadratmeterpris (kr)Endring i prosent fra foregående år2018201920182019
2018201920182019
Hele landet35 86137 4174,324 91725 6913,12 7542 19669,568,7
Østfold (-2019)32 03833 4644,523 83924 9734,816314674,474,6
Akershus (-2019)45 83449 7228,535 98536 9602,732427778,574,3
Oslo66 49962 107-6,658 76161 7295,1873988,499,4
Hedmark (-2019)32 21234 0595,718 31118 8292,81269456,855,3
Oppland (-2019)30 60130 112-1,618 00618 4162,31037858,861,2
Buskerud (-2019)36 04339 5819,825 84726 4762,416414171,766,9
Vestfold (-2019)37 72238 9653,325 43326 0562,413713067,466,9
Telemark (-2019)32 90732 353-1,718 09518 6182,9695855,057,5
Aust-Agder (-2019)30 52433 0588,319 08319 0740,01089762,557,7
Vest-Agder (-2019)29 78731 3045,119 82520 7684,815411566,666,3
Rogaland34 87736 4774,623 68723 7380,234024767,965,1
Hordaland (-2019)35 15437 5476,825 78626 3432,226120773,470,2
Sogn og Fjordane (-2019)30 84131 7252,917 96018 7824,6705058,259,2
Møre og Romsdal32 51534 0634,817 98118 1591,017913355,353,3
Trøndelag - Trööndelage32 66335 2277,921 99022 1530,726119467,362,9
Sør-Trøndelag (-2017)..........
Nord-Trøndelag (-2017)..........
Nordland34 68134 492-0,519 76420 1001,7988157,058,3
Troms - Romsa (-2019)34 32536 4076,123 96824 8663,7676669,868,3
Finnmark - Finnmárku (-2019)28 42429 6914,520 34921 3925,1434371,672,0
Stavanger45 79248 1995,331 33231 4840,5483268,465,3
Bergen43 26255 32527,932 87833 8272,9584476,061,1
Trondheim44 43249 58611,633 64934 1001,3394675,768,8

Om statistikken

Statistikken viser forskjellen i kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser er beregnet ved å dividere kjøpsprisen, inklusiv tomtekostnad, på boligarealet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Prisen som det henvises til, er det kjøper må betale for brukt eller ny enebolig, inklusiv tomtekostnader. Merverdiavgiften er inkludert i prisen.

 

Arealbegrepene som benyttes i statistikken er P-ROM og bruksareal i henhold til Norsk standard NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger.

P-ROM, areal av primære rom, måles som primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. Boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende regnes ikke som P-ROM.

Bruksareal, dvs. areal innenfor omsluttende vegger.

Kvadratmeterprisen er beregnet ved å dividere prisen på P-ROM.

Standard klassifikasjoner

Fylker: Det er beregnet gjennomsnittlige kvadratmeterpriser pr. fylke.

Storby: I tillegg til fylkene er det beregnet tall for Stavanger, Bergen og Trondheim.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke, samt kommunene Stavanger, Bergen og Trondheim.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Statistikken publiseres 13 uker etter årets utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres som tekstfiler på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise forskjellene i kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Statistikken er publisert siden 1999.

Brukere og bruksområder

Statistikken er rettet mot ulike brukere med interesse for boligmarkedet, bl.a. privatpersoner, ulike forsknings- og utredningsinstitusjoner og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Prinsipper for likebahandling

Sammenheng med annen statistikk

Datagrunnlagene som benyttes til denne statistikken er de samme som dem som benyttes til produksjon av Boligprisindeksen og prisindeks for nye eneboliger . Informasjon om fullførte eneboliger fra Byggearealstatistikken benyttes ved innsamling av data.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-1, § 2-2 og § 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

For brukte eneboliger er populasjonen alle eneboliger omsatt i fritt salg i det aktuelle året. For nye eneboliger er populasjonen alle nye eneboliger fullført i det aktuelle året. Observasjonsenheten er enebolig.

Datakilder og utvalg

For brukte eneboliger får SSB grunnlagsdata til statistikken fra FINN.no, gjennom Eiendom Norge. Eiendom Norge organiserer norske eiendomsmeglerforetak og representerer over 400 eiendomsmeglerkontorer. Utvalget er alle eneboliger omsatt gjennom FINN.no.

For nye eneboliger innhentes data fra Matrikkelen og en spørreundersøkelse direkte til boligkjøper. Statistisk sentralbyrås kopi av Matrikkelen gir en oversikt over alle boligbygg som er registrert fullført samt opplysninger om boligens areal, beliggenhet og hvem som er byggherre eller kjøper av boligen. På skjemaet til boligkjøper ber vi om prisopplysninger og en rekke opplysninger om boligens standard. Undersøkelsen er en totaltelling.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Brukte eneboliger: Data fra FINN.no leveres en gang pr. måned.

Nye eneboliger: internett-basert spørreskjema. Skjema sendes ut i siste halvdel av første måned etter kvartalets utløp. Frist for innsending er knapt 3 uker etter utsending. Oppgavegiveren er eieren av eneboligen.

Det er lagt inn matematiske og logiske kontroller i dataregistreringsrutinen. Maskinell kontroll tar ut boliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser eller arealer.

Det beregnes gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for henholdsvis brukte og nye eneboliger. Kvadratmeterprisen er beregnet på grunnlag av areal av primære rom (P-ROM).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Brukte eneboliger

Til og med 4. kvartal 2001 ble datagrunnlaget for brukte selveierboliger samlet inn ved hjelp av en postal skjemaundersøkelse. Skjema ble sendt ut til alle som ifølge Tinglysningsregisteret hadde fått tinglyst kjøp av en selveierbolig i det aktuelle kvartalet. Kvadratmeterprisene ble beregnet på grunnlag av omsetninger der kjøpekontrakten var underskrevet i det aktuelle kvartalet. Skjemaopplysningene ble kombinert med informasjon fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB-registeret).

Til og med 4. kvartal 2001 var det bruksarealet som ble benyttet i beregninger av kvadratmeterpriser. Deretter ble boligarealet brukt. Kvadratmeterprisene er derfor ikke direkte sammenlignbare før og etter 4. kvartal 2001. I løpet av 2008 ble boligareal erstattet av begrepet P-ROM, som var relativt likt.

Nye eneboliger

P-ROM innhentes ikke i skjemaundersøkelsen for nye eneboliger, og vi har derfor valgt å bruke bruksarealet til å estimere P-ROM. Tidligere ble respondentene bedt om å oppgi både bruks- og boligareal. Ved hjelp av disse opplysningene har vi derfor beregnet en faktor som kan brukes til å estimere boligarealet/P-ROM. Denne faktoren er 0,7999. Vi antar altså at P-ROM utgjør i gjennomsnitt ca. 80% av bruksarealet.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Brukte eneboliger: Det kan forekomme feil i datamaterialet fra FINN.no. Maskinelle kontroller sikrer imidlertid at boliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser og arealer ikke tas med i prisberegningene.

Nye eneboliger: Det kan forekomme at oppgavegiver misforstår ett eller flere av spørsmålene på skjemaet. Skjemaene leses optisk med automatisk verifisering og overføring til elektronisk lagringsform. Det kan forekomme feil ved den optiske lesingen, spesielt ved lesing av tall som består av mange siffer. Maskinelle kontroller sikrer imidlertid at det er samsvar mellom delkostnader og totalkostnad, samt at eneboliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser og arealer ikke tas med i prisberegningen.

 

Brukte eneboliger

Det er ikke noe frafall.

Nye eneboliger

I skjemabaserte undersøkelser, som prisindeks for nye eneboliger, vil det alltid være et frafall. Dette fordi noen oppgavegivere enten ikke returnerer sine skjema eller returnerer dem i ufullstendig utfylt stand. De variasjoner i indeksestimatene en får på grunn av dette, kalles frafallsfeil. Ved fristens utløp ligger svarprosenten på ca. 45 prosent. Etter purring ligger svarprosenten på rundt 75 prosent. Det benyttes data fra skjema så lenge nøkkelkjennemerker er oppgitt.

Brukte eneboliger

Statistikken baserer seg på datagrunnlag fra FINN.no og dekker et stort flertall av alle omsatte bruktboliger. Det kan likevel tenkes at det er systematiske skjevheter mht. geografisk sonefordeling og/eller boligtypefordeling.

Nye eneboliger

Utvalget dekker alle ferdigstilte eneboliger. Det er derfor ingen utvalgsvarians eller utvalgsskjevhet.

Kommunene kan gjøre feil ved innregistrering av data til Matrikkelen. Enkelte kommuner følger ikke alltid gjeldende regler for registrering til Matrikkelen. Det kan forekomme at bygninger er feilklassifisert, dvs. at en enebolig har fått tildelt en annen bygningstype i registeret. Disse eneboligene vil vi ikke få med i beregningene. Det kan også forekomme at andre bygninger blir feilklassifisert som eneboliger. Som oftest melder da oppgavegiver fra om at dette ikke er en enebolig.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB