Notater 2018/04

Dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode

Prisindeks for nye eneboliger

Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusive tomt og honorarer.

Sammen med prisindeks for nye flerboliger (småhus og blokkleiligheter) inngår den i publiseringen av prisindeks for nye boliger. Dette notatet gir en oppdatert dokumentasjon av prisindeks for nye eneboligers beregningsmetode og datagrunnlag.

Måling av prisutvikling på nye boliger er utfordrende da sammensetningen av boliger som bygges i to forskjellige perioder aldri er lik. Boliger er en type vare som kan være svært ulike med hensyn til alder, beliggenhet, størrelse og kvalitet. For å måle prisutviklingen for boliger er det derfor nødvendig å bruke en metode som justerer for de kvalitetsmessige ulikhetene, og gjør boligene sammenlignbare over tid. I SSB bruker vi karakteristikkprisings-metode sammen med en log-lineær hedonisk funksjon for å måle prisutvikling for boliger. Notatet gir det teoretiske bakteppet for denne metoden.

Ovennevnte metode krever et datamateriale der man har de viktigste prisstyrende karakteristikkene for boligene. For nye eneboliger gir Matrikkelen informasjon om to viktige egenskaper ved boligene, nemlig boligens areal og beliggenhet. Dette er likevel ikke nok til å lage en tilfredsstillende beregningsmodell og vi må derfor innhente kompletterende opplysninger fra de som eier boligen. Prisstyrende karakteristikker endres gjerne over tid i henhold til tekniske krav og boligeiers preferanser. Det betyr at også datafangsten og beregningsmodellen må justeres med jevne tidsrom.

I 2012 startet Statistisk sentralbyrå, i samarbeid med oppdragsgiveren Finans Norge, en gjennomgang av eksisterende skjemaundersøkelse om standard og pris for nye eneboliger. Målsetningen var å innhente data for nye prisdrivende kjennetegn ved nyoppførte eneboliger. Disse kjennetegnene ville i neste omgang kunne komplettere og/eller erstatte eksisterende forklaringsvariabler i modellen som ligger til grunn for indeksberegningene. I tillegg til å forbedre modellen med nye forklaringsvariabler ble avhengig variabel endret fra kvadratmeterpris til totalpris, samt at det er blitt foretatt en gjennomgang av prissonene som kommunene er delt inn i.

Om publikasjonen

Tittel

Prisindeks for nye eneboliger. Dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode

Ansvarlig

Anders Haglund

Serie og -nummer

Notater 2018/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Boligpriser og boligprisindekser , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9683-3

Antall sider

28

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt