121783
121783
omssb
2013-06-09T21:48:00.000Z
no

Prising av oppdrag

Oppdragsfinansiert virksomhet i SSB skal være selvfinansiert. Dette betyr at oppdrag skal prises slik at de gir full kostnadsdekning.

Oppdragene må bære sin andel av virksomhetens generelle felleskostnader, som er nødvendige kostnader som ikke kan knyttes direkte til sluttprodukter. Eksempler på dette er kostnader til administrasjon og andre støttefunksjoner, infrastruktur som IT og leie av lokaler. Timeprisen oppdragsgiver må betale, vil derfor få et påslag for felleskostnader.

Kravet til selvfinansiering gjelder virksomheten som helhet. Dette betyr at enkeltoppdrag kan avvike fra normen. Prisene for et prosjekt skal spesifiseres i kontrakt. I tillegg til timekostnader skal eventuelle direkte kostnader knyttet til prosjektet spesifiseres i kontrakten.

Prisene baseres som regel på faktisk lønn for de som arbeider på prosjektet. Tabellen nedenfor gir noen eksempler for ansatte i ulike kategorier/grupper. Prisene i tabellen er eksklusive merverdiavgift. Det skal legges til 25 prosent merverdiavgift på prisene med mindre det er gitt unntak i merverdiavgiftsloven.

SSB er fra 1.1.2017 pålagt å betale pensjonspremie til Statens Pensjonskasse over egne driftsbudsjetter. Oppdragsvirksomheten skal være selvfinansierende. De økte lønnsutgifter dette medfører har Finansdepartementet pålagt SSB å dekke fra 1.1.2018.

Timepriser 2021/2022 :

Gruppe Ltr Timepris til 31.12.2021 Timepris fra 1.1.2022
5 19-44 620 638
4 45-54 790 813
3 55-64 930 958
2 65-74 1 200 1 145
1 75-84 1 420 1 446
0 85- 2 000 2 037Gruppering av stillingskategorier:

Gruppe 0 omfatter toppledere og andre spesialister.

Gruppe 1 omfatter ledere.

Gruppe 2 omfatter forskere, rådgivere og prosjektledere.

Gruppe 3 omfatter stillingsgruppen saksbehandler I.

Gruppe 4 omfatter stillingsgruppen saksbehandler II.

Gruppe 5 omfatter kontorstillinger.