Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

187406
187406
friartikkel
2014-07-11T14:36:00.000Z
no

Data til forskning

Godkjente forskningsinstitusjoner

Publisert:

Oppdatert:

Oversikt over institusjoner som kan søke om å låne mikrodata hos SSB.

Universitet

Akershus universitetssykehus HF
Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF)
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Oslo universitetssykehus HF
St. Olavs Hospital HF
Stavanger universitetssykehus (Helse Stavanger HF)
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i Sør-Norge)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vitenskapelige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Det teologiske menighetsfakultet
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
VID vitenskapelige høgskole

Høyskoler

Ansgar Teologiske Høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarets etterretningshøgskole
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høyskolen Kristiania
Høgskulen på Vestlandet
Lovisenberg Diakonale Høgskole
NLA Høgskolen
Politihøgskolen
Sámi allskuvla/Samisk høgskole

Forskningsinstitusjoner  

med statlig basisfinansiering via NFR

Agderforskning
Chr. Michelsen Research (CMR )
Chr. Michelsens Institutt (CMI)
Cicero Senter for klimaforskning
Forskningsstiftelsen Fafo
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger (IRIS )
IRIS Samfunnsforskning
Møreforsking
Nansen Senter for miljø og fjernmåling, NERSC
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - NIFES
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nofima AS
Nordlandsforskning AS
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
NORSAR - forskningsinstitutt for seismologi og anvendt geofysikk
Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU
Norsk institutt for luftforskning, NILU
Norsk institutt for naturforskning, NINA
Norsk institutt for vannforskning, NIVA
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK)
Norsk Regnesentral (NR)
Norsk senter for bygdeforskning – Bygdeforskning
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Norut (samfunnsvitenskapelig aktivitet)
Norut Northern Research Institute Narvik (NORUT Narvik)
Norut Northern Research Institute AS (NORUT)
NTNU Samfunnsforskning
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
SINTEF Energi
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
SINTEF Petroleum
SINTEF Teknologi og samfunn
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen SINTEF
Telemarksforsking
Tel-Tek
Transportøkonomisk institutt, TØI
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Uni Research AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning

Enheter godkjent etter særlig søknad

Diakonhjemmet Sykehus
Folkehelseinstituttet (FHI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Kreftregisteret
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
LHL-klinikkene
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Banks forskningsavdeling
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus)
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS (ATFERDSSENTERET)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør og Øst)
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for økonomisk forskning AS (SØF)
Sørlandet sykehus HF forskningsenhet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET)
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Vestre Viken HF forskningsenhet

 

Utenlandske enheter

European University Institute (EUI) (anonymous data only)
Institutet för social forskning – SOFI, Stockholms universitet (anonymous data only)
Københavns Universitet, Økonomisk Institut (anonymous data only)
OECD, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (Delsa) (anonymous data only)
Quantify Research AB (anonymous data only)
Universitat Pompeu Fabra (anonymous data only)
Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed (anonymous data only)

 

Kontakt