Ved å ta i bruk nye datakilder i statistikkproduksjonen kan SSB lage bedre statistikk og redusere oppgavebyrden for alle som rapporterer eller svarer på undersøkelser fra SSB.

SSB mottar fra 1. januar 2022 kvitteringsdata direkte fra dagligvarekjedene, dvs. data for kjøp av varer i butikkene. Dette er en ny datakilde for SSB og er ikke tidligere tatt i bruk med formål å produsere offisiell statistikk. Kvitteringsdata vil i første omgang bidra til bedre kvalitet på forbruks- og kostholdstatistikk, ved at vi får detaljerte data om hva vi faktisk kjøper i dagligvarebutikkene.

Vet SSB hva jeg handler?

Kvitteringsdata fra dagligvarekjedene inneholder ikke personopplysninger i seg selv, men produksjonen av statistikken vil ha behov for å knytte disse dataene til personidentifiserende opplysninger for å kunne lage relevant statistikk. For eksempel for å kunne se på forbruksmønsteret for ulike typer husholdninger, som barnefamilier og aleneboende.

Personvern

SSB er underlagt strenge krav til personvern. Vårt regime for personvern omfatter sikre systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan vi behandler personvernopplysninger. Dette gjelder all statistikkproduksjon SSB har, ikke bare kvitteringsdata og andre nye kilder. Se vår personvernerklæring som forklarer hvordan dine data blir behandlet.

Data fra private kilder

Hva er annerledes med kvitteringsdata sammenlignet med opplysningene SSB henter inn fra offentlige registre? Kvitteringsdata er data vi mottar fra private kilder, hvor de elektroniske sporene man etterlater seg som kunde i butikk, tas i bruk for å lage offisiell statistikk.

For å imøtekomme personvernutfordringene knyttet til bruk av disse datakildene blir dataene avidentifisert og aggregert. Blant annet vil koblinger på personnivå gjøres med avidentifiserte data og først etter at varekjøpene er aggregert til varekategorier. Dette er metoder som allerede er i bruk i SSB.

I løpet av 2023 vil omfanget og bruken av kvitteringsdata bli evaluert og vurdert opp mot resultatene for produksjon og utvikling av offisiell statistikk.