Ansvarlig enhet: Avdeling  for nærings- og miljøstatistikk

Dato: 29. mars 2022

Svarenheter som skal inngå i populasjonen for statistikken Næringenes økonomiske utvikling (NØKU) er juridiske enheter (foretak) innenfor næringshovedområdene B–J, L–N og P–-S med markedsrettet aktivitet, og de skal i tillegg føre regnskap etter Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS – International Financial Reporting Standard).

Rapporteringshyppighet: Årlig

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, m.m.): Statistisk sentralbyrå (SSB) trenger opplysninger fra foretak som legger til grunn IFRS om balanseførte investeringer i bruksrettigheter (som tilganger og avganger). I tillegg trenger vi opplysninger om kostnader knyttet til investeringer i bruksrettigheter. Det er 13 spørsmål i brukertestet versjon av skjemaet som foreligger i dag, der 7 av spørsmålene er filterspørsmål («ja/nei»-spørsmål). Skjemaet inneholder 12 spørsmål der det skal rapporteres en verdi. Hvilke spørsmål som skal besvares, avhenger av hva som blir svar på filterspørsmålene. Antall foretak i utvalget avhenger av hvor mange foretak som fører regnskap etter IFRS 16. Basert på opplysninger fra 2019 og 2020 er det ca. 900 foretak. Utvalget vil ikke omfatte alle disse foretakene. Vi kan bruke registerdata til å etablere en «cut-off»-undersøkelse. Innkomne data blir brukt til å justere variabler i statistikken «Næringenes økonomiske utvikling», og kommer i tillegg til rapporteringen til statistikken «NØKU».

 1. Forankring i det nasjonale programmet for offisiell statistikk (oppgi referanse)
  Statistikkområdene 5.21 – Virksomheter, foretak og regnskap.  Statistikken på dette området skal dekke forhold ved virksomheter og foretak som går på tvers av næringene.
  Det vises også til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 av 27. november 2019 om europeisk næringslivsstatistikk.

   
 2. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankring til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.
  Opplysninger fra administrative register vil ikke gi et tilstrekkelig datagrunnlag for å oppfylle våre internasjonale forpliktelser.
  Vi vil imidlertid bruke opplysninger fra administrative registre for å minimere utvalget.

   
 3. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

  Opplysninger er ikke fullt tilgjengelige i administrative kilder.

   
 4. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det skal tas hensyn til det administrative arbeidet med innrapportering
  Utvalget er ca. 300–900 foretak. Det er opp til 19 variabler for hvert foretak, og av disse er det 7 «ja/nei»-spørsmål. Første gang skjemaet skal fylles ut, anslår vi at det vil ta ca. 60 minutter, medregnet arbeidet med å styre skjemaet til riktig person i foretaket.
  Har vi 600 foretak i utvalget, vil dette utgjøre 600 timeverk, tilsvarende ca. 0,4 årsverk i ekstra oppgavebyrde for næringslivet.
   
 5. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person); Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger (for sammenstilling)
  Ikke relevant

   
 6. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv
  Variablene blir publisert på aggregert næringsnivå. Variabler undertrykkes om nødvendig for å ivareta hensyn til konfidensialitet.

   
 7. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.
  Ingen spesielle tiltak.

   
 8. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.
  Skjemaet for disse næringshovedområdene inneholder bare spørsmål som er nødvendig for å oppfylle kravene til internasjonal rapportering og til direkte bruk i nasjonalregnskapet. Det brukes administrative kilder for å minimere utvalget.

   
 9. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf. stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for sikkets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.
  Nei, ingen slike forhold.

   
 10. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.
  Ikke aktuelt.