Ansvarlig enhet:
Avdeling for personstatistikk

Dato:
10.06.2021

Oppgavegiver(e):
Dagligvarekjedene Norges Gruppen, Rema 1000, Coop og Bunnpris

Rapporteringshyppighet:
Data hentes inn løpende fra strømmeløsning er etablert frem til nødvendig kvalitetssikring er foretatt hos de respektive kjedene.

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv):

Fra dagligvarekjedene Rema 1000, COOP, Norges Gruppen og Bunnpris:
Bongdata fra alle varekjøp i de fire dagligvarekjedene. Dataene skal benyttes til utvikling av teknisk løsning for strømming av data som senere skal benyttes til produksjons av offisiell statistikk.

All informasjonen knyttet til kvitteringen (kjøpet) skal rapporteres. Dette gjelder bl.a. Butikknavn, organisasjonsnummer, Bong-ID, dato, klokkeslett, alle kvitteringslinjer (varelinjer), pris per vare, totalsum, rabatter, minusbeløp, bax-nummer, bax- dato og klokkeslett.

1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi referanse)

Dataene skal i et begrenset tidsrom benyttes som test data for å etablere teknisk løsning for strømming av data og kvalitetssikring av mottatte data. Formålet med å hente inn bongdata er å produsere offisiell statistikk for forbruk i norske husholdninger, i henhold til kapittel 5.8 i nasjonalt statistikkprogram, samt til produksjon av ny offisiell kostholdsstatistikk, jf. kapittel 5.7 i statistikkprogrammet, som er under utvikling på oppdrag fra Heledisektoratet. Dette utviklingsarbeidet er forankret i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen (næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen).

2. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankret til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

Ett av de tre hovedmålene i SSBs strategi er at vi skal samle inn, bruke og dele data til beste for samfunnet. Vi skal bidra til kvalitet og kontinuitet i grunnlagsdata og utnytte veksten i nye datakilder, samt at vi skal sørge for effektiv innhenting, bruk og deling av data. I Finansdepartementets tildelingsbrev for 2021 er det spesifisert at det i SSBs utviklingsarbeid inngår å utnytte data fra nye og eksisterende datakilder for å kontinuerlig forbedre statistikk, analyse og forskning, der transaksjonsdata trekkes frem som en viktig datakilde (jf. kapittel 3.3 i Statsbudsjettet 2021 - Statistisk sentralbyrå - tildelingsbrev)

Vedtaket om testuttrekk av bongdata inngår i SSBs plan om å utvikle smidige tekniske løsninger for innsamling og bearbeiding av nye datakilder. Det er et mål at leveranseformen skal ha minst mulig teknisk kostnad for den rapporteringspliktige.

Tidligere innhenting av data om forbruk i private husholdninger har blitt gjort gjennom utvalgsundersøkelser hvor både utvalgsskjevhet og underrapportering har bidratt til kvalitetsutfordring for statistikken. Dette gjelder særlig for dagligvarer, der volumet av varer – og dermed risiko for underrapportering er størst.

Kvitteringsdata med informasjon om alle varekjøp fra dagligvarekjedene, som representerer 99 prosent av dagligvaremarkedet, vil gi detaljerte og langt mer presise data om forbruk av dagligvarer i norske husholdninger og dermed bedre kvaliteten på statistikken. Tilgang til kvitteringstransaksjoner vil også åpne muligheter for nye statistikkprodukter som blant annet ny kostholdsstatistikk.

3. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet;
Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

Denne informasjonen finnes ikke per i dag hverken hos SSB eller hos andre offentlige myndigheter.

4. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyntas

SSB vil i dialog med oppgavegiver sørge for å legge til rette for den minst kostnadskrevende rapporteringsformen. Dette innebærer at SSB vil ta omkostningene med å tilrettelegge for et mottaksapparat som er tilpasset oppgavegivers tekniske muligheter for leveranse av data. Basert på dialog om og tidligere mottak av testdata fra dagligvarekjedene vil det både teknisk og administrativt være lavest belastning på opplysningspliktig å legge til rette for APIer som muliggjør jevnlig innhenting/strømming av data fremfor å be om store uttrekk for hele årganger.

5. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person); Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger (for sammenstilling)

Bongdata fra dagligvarekjedene inneholder ikke personopplysninger. I denne tekniske testfase skal bongdata ikke sammenstilles med andre data som muliggjør knytning til person/husholdning.

6. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

Opplysningene som skal mottas er ikke personentydige, jf. forrige avsnitt. Data vil imidlertid kunne være markedssensitive ved at SSB innhenter data om all omsetning av varer i de ulike dagligvarekjedene, gitt at dagligvaremarkedet kun har fire store konkurrerende aktører som dekker 99 prosent av markedet. Det skal også rapporteres organisasjonsnummer og butikkinformasjon som kan identifisere unike butikker. Denne type omsetningsdata som skal leveres med høy aktualitet vil kunne ha særskilt markedsinteresse eller være til skade for foretakets konkurransesituasjon om opplysningene kommer på avveie.

7. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

Den overordnede informasjonssikkerhet i Statistisk sentralbyrå vil verne dataeiers interesser, og inkluderer sikre systemer, rutiner og retningslinjer for behandling av opplysninger, herunder pseudonymisering av data ved mottak, samt taushetsplikt for enhver som har eller har hatt stilling i eller oppdrag for SSB. Ut over dette er det ikke identifisert behov for særlige tiltak.

8. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

Det kun er opplysninger fra kvittering (bong) som skal strømmes. Hyppighet (daglig leveranse) og omfang (alle bonger) er nødvendig for å teste teknisk løsning på avgiver- og mottakerside.

9. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf. stl. § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for rikets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

Det er ikke vurdert at det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk.

10. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

Ikke relevant for test-data for etablering av teknisk mottaksløsning.