I en globalisert verden får samarbeid over landegrenser stadig større betydning for SSB og andre norske aktører som arbeider med statistikkproduksjon. Gjennom EØS-avtalen er Norge integrert i Det europeiske statistiske system (ESS).

Det europeiske statistiske system (ESS) er et partnerskap mellom Eurostat (EUs statistikkmyndighet), de nasjonale statistikkbyråer og andre nasjonale institusjoner eller myndigheter som produserer europeisk statistikk.

ESS omfatter de 28 EU-landene og de 4 EFTA-landene. Norges deltagelse i det europeiske statistikksamarbeidet er forankret gjennom EØS-avtalen. ESS har et eget nettsted, der man primært finner administrativ og institusjonell informasjon. Statistikk fra landene i ESS finnes på Eurostats nettsider.

Eurostat leder samarbeidet

Eurostat har den sentrale funksjonen i samarbeidet og leder arbeidet med å utvikle statistikk på tvers av landegrensene. De sørger for at sammenlignbar europeisk statistikk av høy kvalitet blir publisert og gjort tilgjengelig. Eurostat produserer ikke selv statistikk, men sammenstiller og kvalitetskontrollerer nasjonal statistikk som er innhentet og rapportert av de nasjonale statistikkprodusentene.

Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å rapportere statistikk i tråd med europeiske retningslinjer, nedfelt i rettsakter, for de fleste statistikkområder. Eurostat er på sin side forpliktet til å publisere norsk statistikk for alle relevante områder.

Statistisk sentralbyrå og andre norske produsenter av europeisk statistikk er godt integrert i ESS, og deltar på tilnærmet lik linje med EU-land på arbeidsgruppe- og komitémøter i regi av Eurostat.

ESS-komitéen særlig viktig for samarbeidet

Særlig viktig for statistikksamarbeidet i EU/EØS er ESS-komitéen, der direktørene for medlemslandene møter. ESS-komitéen, som ledes av Eurostat, drøfter saker som er sentrale for utvikling og produksjon av europeisk statistikk, for eksempel prioriteringer i det årlige europeiske statistikkprogrammet, oppgavebyrde og kostnadseffektivitet, konfidensialitet og retningslinjer for statistikkproduksjon.

Internasjonale krav til kvalitet

Norges medlemskap og engasjement i følgende organisasjoner medfører også forpliktelse til å levere statistikk etter visse standarder og kvalitetskrav:

  • Forente nasjoner (FN)
  • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
  • Det internasjonale pengefondet (IMF)

Statistikkarbeidet i FN foregår både sentralt og i de mange organisasjonene under FN-paraplyen. FNs statistiske kommisjon har hovedansvaret for internasjonale klassifikasjoner og håndbøker som skal samordne de nasjonale statistikksystemene.

Som medlem av FN deltar Norge, representert ved SSB, i FNs statistiske kommisjon. Her samles ledere for de nasjonale statistikkmyndighetene i medlemsstatene. Det finnes en rekke arbeidsgrupper og ekspertkomiteer i kommisjonen som SSB deltar aktivt i. FNs klassifikasjoner og håndbøker utarbeides i slike grupper, som samler eksperter fra hele verden.

Statistikk i hele FN-systemet

Også i FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) samles statistikkbyråer i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika for å utvikle og modernisere statistikkproduksjonen på flere områder. UNECE bistår i tillegg land i overgangsfaser med å utvikle statistikksystemer, for eksempel i Øst-Europa og Sentral-Asia med Kaukasus. SSB bidrar fra tid til annen med eksperter når det for eksempel gjøres evalueringer og utarbeides anbefalinger for de aktuelle landene.

Eksempler på andre sentrale organisasjoner i FN-systemet som sammenstiller og formidler statistikk for sine fagområder fra hele verden:

Er man ute etter data fra flere land på et tema en slik organisasjon dekker, kan det derfor være lurt å benytte seg av deres nettsider.

FNs rammeverk premissgivende for norsk statistikk

FNs ti prinsipper for offisiell statistikk er sentrale i FNs arbeid med statistikk, og et viktig rammeverk for nasjonale statistikkbyråer og produsenter av offisiell statistikk over hele verden. Prinsippene dreier seg særlig om tilgjengelighet, konfidensialitet, bruk av gode metoder og internasjonalt samarbeid med mer.

Standard for nasjonalregnskap og lignende standarder er førende for hvordan Norge utarbeider statistikk når det kommer til metoder, definisjoner og klassifikasjoner. I mange tilfeller har også EU egne rammeverk, som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen. Disse er imidlertid i stor grad konsistente med kravene fra FN. Eventuelle forskjeller er at det fokuseres mer på forholdene og databehovene i EU.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) jobber aktivt for å fremme politikk som skal styrke økonomiske og sosiale forhold for mennesker verden over. I denne sammenhengen er statistikk avgjørende, og det jobbes derfor aktivt med å tilrettelegge for god nasjonal statistikk fra både medlemsland og andre samarbeidsland.

OECDs utstrakte bruk og formidling av statistikk til analyse- og utredningsarbeid er en viktig årsak til at organisasjonen jobber tett opp mot nasjonale statistikkbyråer i medlemsland og land med for eksempel sterk handelstilknytning til medlemmene. Som medlem av OECD er Norge via SSB en bidragsyter til dette statistikkarbeidet.

SSB deltar aktivt i Committee on Statistics and Statistical Policy, som består av ledere i medlemslandenes nasjonale statistikkbyråer. Komiteen har et særlig ansvar for å koordinere, og å være pådriver for, innovativt utviklingsarbeid innenfor statistikkområdet.

Store pågående prosjekter i OECD med sterk forankring til statistikk er:

I tillegg er det et kontinuerlig pågående arbeid med utvikling og forbedring av metoder og konsepter innenfor mange statistikkområder.

For SSB betyr det utstrakte internasjonale samarbeidet:

  • Tilpasning av det norske statistikksystemet til internasjonale standarder
  • Krav om rapportering av norsk statistikk
  • Aktiv deltagelse i internasjonale beslutningsorganer og ekspertgrupper
  • Økt kvalitet på norsk statistikk

I Statistisk sentralbyrås strategi for 2014-2017 er det et hovedmål at SSB skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid om bedre statistikk.