116319
116319
omssb
2013-05-30T13:45:00.000Z
no

Samarbeidsland - hvor arbeider vi?

Statistisk sentralbyrås (SSB) viktigste strategi for kapasitetsbygging er å arbeide langsiktig med søsterorganisasjoner om utvikling av statistikk. Statistisk sentralbyrå er involvert i prosjekter for å bedre grunnlaget for produksjon av statistikk i flere land.

Samarbeidsland

Kirgisistan

Institusjonssamarbeid mellom National Statistical Committee (NSC) og SSB om styrking av NSC og forbedring av det statistiske systemet. Aktivitetene er rettet mot institusjonsbygging på flere plan; IT, kvalitetsarbeid, metadata, prosjektmetode, fysisk sikring av data, opprettelse av landbruksregister, HR og ledelse. SSB har for tiden en langtidsrådgiver i Kirgisistan.

Malawi

Institusjonelt samarbeid med det nasjonale statistikkbyrået (NSO), det nasjonale statistikksystemet (NSS) og Ministeriet for økonomisk planlegging og utvikling i Malawi. Samarbeidet har hatt et hovedfokus på utvikling av basis økonomisk statistikk, nasjonalregnskap og makroøkonomisk modellering. Prosjektet startet i 2004. SSB har for tiden en langtidsrådgiver i Malawi.

Mosambik

Prosjektet er et felles skandinavisk samarbeidsprosjekt med det nasjonale statistikkontoret i Mosambik (INE) og drives gjennom det skandinaviske konsortiet Scanstat, bestående av DSt, SCB og SSB. Vårt samarbeid med Mosambik har pågått siden 1998, fra 2003 gjennom Scanstat. Vår støtte har de siste årene hovedsakelig vært gitt til IT-utvikling ved INE.

Sudan

Det nåværende samarbeidet mellom SSB og søsterorganisasjonen Central Bureau of Statistics (CBS) i Sudan/Khartoum startet opp i 2014 i et eget 3-årig institusjonssamarbeid. Prosjektet omhandler videre utvikling av økonomisk statistikk som grunnlag for oppdatering av nasjonalregnskap og teknisk analysebistand til den nasjonale forbruksundersøkelsen. 

Sør-Sudan

SSB samarbeider med det nasjonale statistikkbyrået i Sør-Sudan (NBS) om kapasitetsbygging, langtidsplanlegging og utvikling av statistikk. I 2010 ble SSBs engasjement i Sør-Sudan utvidet til å omfatte et samarbeid med Ministry of Finance and Economic Planning (MoFEP) knyttet til makroøkonomisk analyse og rådgivning om politikkutforming. En enkel makromodell ble utviklet i 2013 og har siden blitt videreutviklet.

Uganda

SSBs arbeid i Uganda er en del av Olje for utvikling programmet og prosjektet ligger under finanspilaren i programmet. SSB sin offisielle partner i prosjektet er Finansdepartementet i Uganda, hvor statistikk-komponenten er delegert til Uganda Bureau of Statistics (UBOS). Hovedmålet med prosjektet er at UBOS i større grad skal settes i stand til å produsere og publisere oljerelatert statistikk.

Zambia

SSB samarbeider her med skattedirektoratet, Zambia Revenue Authority (ZRA), hvor arbeidet er del av et større prosjekt for å bedre skattegrunnlaget fra gruvene i Zambia. Arbeidet er ledet av skatteetaten på norsk side. SSBs bidrag er å bistå i å samordne ulike kilder til informasjon av tester, tollinformasjon og innrapportering fra gruvene til ulike offentlige instanser. SSB vil på sikt også bistå Central Statistical Office (CSO) i å få tilgang til data til statistikkproduksjon.

Rammeavtale med Norad

Ved siden av våre landsamarbeid har SSB også en egen rammeavtale med Norad hvor det på årlig basis avtales norsk støtte til ulike statistikkprosjekter. Samarbeidet har bl.a omfattet bidrag til ulike helsestatistikk-prosjekter i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kontakt