336921
336921
omssb
2018-01-15T10:07:00.000Z
no

Kontrollhøring i sak om håndteringen av omorganiseringen av SSB

Publisert:

Ansattes representanter i Styret for SSB Kaja Sillerud Haugen og Berit Emberland

Komiteleder, ærede medlemmer

De ansatte i SSB har gjennom alle år vært åpne til endringer og omstillinger. Dette har gjort det mulig å tilpasse organisasjonen til å ta i bruk teknologiske nyvinninger, endre produksjonen for statistikker og utvikle nye for å dekke samfunnets behov. Endringer ble gjennomført uten stor intern uro da de ansatte ble involvert og hørt.

Fra 2010 til 2016 har antall ansatte gått ned fra 1030 til 885.Samtidig har ikke analyse- og statistikkomfanget blitt redusert, men har derimot økt.

Dette viser forpliktelsen de ansatte har for å kunne levere på oppdraget til SSB. Det har alltid vært en stolthet over å være en del av denne viktige samfunnsinstitusjonen – være en del av det vi litt humoristisk kaller «Byråånden».

Under Christine Meyer kom det fra slutten av 2015 mange omfattende endringsprosesser i rask rekkefølge

I mai 2016 ble ny overordnet avdelingsstruktur vedtatt. Antall statistikkavdelinger gikk 4 til 3, IT og datafangst ble slått sammen. Allerede da uttrykte fagforeningene bekymring om stort faglig kontrollspenn og mange planlagte parallelle prosesserer. I 2017 var det 3 nye statistikkdirektører og midlertidig Forskningsdirektør, i tillegg var mellomledere både på fag og forskning satt på vent, ettersom de nye direktørene fikk i oppgave å omorganisere sine respektive avdelinger.

Utvalg som utredet SSBs fremtidige forskningsstrategi

Høsten 2016 ble Bye-utvalget satt ned. Fra flere hold internt ble det påpekt at utvalget hadde en snever sammensetning uten deltakelse fra miljø, demografi, levekår og makromodeller. På allmøte med forskningsavdelingen informerte Meyer at utvalget skulle bidra med innspill til henne som medlem av Statistikklovutvalget. Det ble understreket at innretning av fagområder ikke var en del av mandatet og at Bye-utvalgets snevre sammensetning tematisk derfor kunne forsvares. Da rapporten kom med vedlegg som nettopp omhandlet tema fikk tilliten til både Meyer og Bye i store deler av avdelingen en knekk. Da det hemmelige notatet fra Telle sendt fra Meyer til Holmsen ble kjent, vakte dette meget sterke reaksjoner internt. (vedlegg 1h i Brev fra Siv Jensen til Stortinget)

Oslo-Kongsvinger rapporten med etterfølgende organisering av fagavdelingene

Parallelt med utredningen om organiseringen av statistikkavdelingene satte Meyer september 2016 ned en gruppe for å kartlegge styrker og svakheter ved sammensetningen av kompetansen til de ansatte. Fagforeningene påpekte i et notat til oss om uro blant de ansatte, at utvalget hadde gått ut over sitt mandat, at den var for snever og at dette kom samtidig med pågående parallell prosess med forskning.

Det har vært et inntrykk at administrerende direktør har holdt seg med rådgivere som ikke har gitt henne de nødvendige korreksjoner. Forholdet til de ansattes representanter i styret var åpent, men da vi i februar kom med en protokolltilførsel var dette slutt. Hun prøvde i et seminar med de tillitsvalgte å påvirke valg av ansatte representanter til styret.

Meyer orienterte styret i september om at omorganiseringprosessene hadde vært gjennomført i et konstruktivt samarbeid med fagforeningene. Hun nevnte ikke med et ord at det hadde vært svært tøffe forhandlinger med sterke protokolltilførsler og at det hadde vært millimeter unna brudd når det gjaldt statistikkavdelingene.

Fra de ansattes organisasjoner, grupper av ansatte og enkeltpersoner har vi mottatt mange bekymringsmeldinger. Vi har prøvd å formidle dette til styret, både i form av protokolltilførsel, muntlig informasjon i møtene og med brev til og kontakter med styreleder. I november varslet hovedverneombudet Arbeidstilsynet.

Vi er av den oppfatning at innvendingene fra styret nok var for rundt formulert og signalene som kom fra Finans ikke ble tatt alvorlig nok fordi de også var forsiktige. Men ut over høsten innså FIN at modelldrift og forvaltning ville bli skadelidende av omorganiseringen. Dette er i tråd med en bred oppfatning internt.

Alle prosessene de to siste årene har vært svært arbeidskrevende. Å holde så mange prosesser i gang krever mer enn de fleste organisasjoner kan tåle. Vi er ikke motstandere av endringer og modernisering er både riktig og nødvendig. Denne gangen ble omfanget for stort, rekkefølgen feil og samarbeidet for dårlig. De ansattes største bekymring er å ikke kunne levere på samfunnsoppdraget.